[Automatic] Updated UI files
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
Fabio Manganiello 2024-03-05 10:19:13 +00:00
parent 8f35fbed16
commit 288344a348
Signed by: blacklight
GPG Key ID: AD6D273C08B82EC9
192 changed files with 221 additions and 204 deletions

View File

@ -1 +1 @@
<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><!--[if IE]><link rel="icon" href="/favicon.ico"><![endif]--><link rel="stylesheet" href="/fonts/poppins.css"><title>platypush</title><script defer="defer" src="/static/js/chunk-vendors.96942907.js"></script><script defer="defer" src="/static/js/app.db12506d.js"></script><link href="/static/css/chunk-vendors.a2412607.css" rel="stylesheet"><link href="/static/css/app.28d8a91c.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/img/icons/favicon.svg"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#ffffff"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Platypush"><link rel="apple-touch-icon" href="/img/icons/apple-touch-icon-152x152.png"><link rel="mask-icon" href="/img/icons/safari-pinned-tab.svg" color="#ffffff"><meta name="msapplication-TileImage" content="/img/icons/msapplication-icon-144x144.png"><meta name="msapplication-TileColor" content="#000000"></head><body><noscript><strong>We're sorry but platypush doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div></body></html>
<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><!--[if IE]><link rel="icon" href="/favicon.ico"><![endif]--><link rel="stylesheet" href="/fonts/poppins.css"><title>platypush</title><script defer="defer" src="/static/js/chunk-vendors.aeea9c55.js"></script><script defer="defer" src="/static/js/app.6898f17e.js"></script><link href="/static/css/chunk-vendors.a2412607.css" rel="stylesheet"><link href="/static/css/app.28d8a91c.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/img/icons/favicon.svg"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#ffffff"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="no"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Platypush"><link rel="apple-touch-icon" href="/img/icons/apple-touch-icon-152x152.png"><link rel="mask-icon" href="/img/icons/safari-pinned-tab.svg" color="#ffffff"><meta name="msapplication-TileImage" content="/img/icons/msapplication-icon-144x144.png"><meta name="msapplication-TileColor" content="#000000"></head><body><noscript><strong>We're sorry but platypush doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div></body></html>

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[1088],{1088:function(n,e,t){t.r(e),t.d(e,{default:function(){return o}});var u=t(6252);function a(n,e,t,a,r,p){const s=(0,u.up)("Zwave");return(0,u.wg)(),(0,u.j4)(s,{"plugin-name":"zwave.mqtt"})}var r=t(7880),p={components:{Zwave:r.Z}},s=t(3744);const c=(0,s.Z)(p,[["render",a]]);var o=c}}]);
//# sourceMappingURL=1088.811c36c9.js.map
//# sourceMappingURL=1088.0fe97dc5.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/1088.811c36c9.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAkCC,EAAA,CAA3B,cAAY,c,eAMrB,GACEC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCHpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/ZwaveMqtt/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/ZwaveMqtt/Index.vue?4812"],"sourcesContent":["<template>\n <Zwave plugin-name=\"zwave.mqtt\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Zwave from \"@/components/panels/Zwave/Zwave\";\n\nexport default {\n components: {Zwave},\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=8fb9cbb2\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Zwave","components","Zwave","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/1088.0fe97dc5.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAkCC,EAAA,CAA3B,cAAY,c,eAMrB,GACEC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCHpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/ZwaveMqtt/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/ZwaveMqtt/Index.vue?4812"],"sourcesContent":["<template>\n <Zwave plugin-name=\"zwave.mqtt\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Zwave from \"@/components/panels/Zwave/Zwave\";\n\nexport default {\n components: {Zwave},\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=8fb9cbb2\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Zwave","components","Zwave","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[169],{169:function(t,e,n){n.r(e),n.d(e,{default:function(){return x}});var l=n(6252),a=n(3577);const i={class:"entity sensor-container"},s={class:"head"},u={class:"icon"},o={class:"label"},r=["textContent"],c=["textContent"];function d(t,e,n,d,v,p){const f=(0,l.up)("EntityIcon");return(0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",i,[(0,l._)("div",s,[(0,l._)("div",u,[(0,l.Wm)(f,{entity:t.value,loading:t.loading,error:t.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,l._)("div",o,[(0,l._)("div",{class:"name",textContent:(0,a.zw)(t.value.name)},null,8,r)]),(0,l._)("div",{class:"value-container",textContent:(0,a.zw)(p.displayValue)},null,8,c)])])}var v=n(847),p=n(4967),f={name:"PercentSensor",components:{EntityIcon:p["default"]},mixins:[v["default"]],computed:{displayValue(){if(null==this.value.value)return null;let t=100*this.value.value;return(t.toString()==t.toFixed(0)?t.toFixed(0):t.toFixed(1))+"%"}}},y=n(3744);const h=(0,y.Z)(f,[["render",d],["__scopeId","data-v-1b6c81c2"]]);var x=h}}]);
//# sourceMappingURL=169.ae7b2923.js.map
//# sourceMappingURL=169.8bb8df7d.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/169.ae7b2923.js","mappings":"8LACOA,MAAM,2B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,Q,GAINA,MAAM,S,6GANfC,EAAAA,EAAAA,IAYM,MAZNC,EAYM,EAXJC,EAAAA,EAAAA,GAUM,MAVNC,EAUM,EATJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAAqD,OAAhDH,MAAM,kB,aAAkBc,EAAAA,EAAAA,IAAQE,EAAaC,e,qCASxD,GACEF,KAAM,gBACNG,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YACTC,SAAU,CACRL,YAAAA,GACE,GAAwB,MAApBM,KAAKb,MAAMA,MACb,OAAO,KAGT,IAAIc,EAAY,IAAMD,KAAKb,MAAMA,MACjC,OACEc,EAAUC,YAAcD,EAAUE,QAAQ,GACxCF,EAAUE,QAAQ,GAAKF,EAAUE,QAAQ,IACzC,GACN,I,UC5BJ,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PercentSensor.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PercentSensor.vue?1f84"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity sensor-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\" v-text=\"displayValue\" />\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'PercentSensor',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n computed: {\n displayValue() {\n if (this.value.value == null) {\n return null\n }\n\n let normValue = 100 * this.value.value\n return (\n normValue.toString() == normValue.toFixed(0)\n ? normValue.toFixed(0) : normValue.toFixed(1)\n ) + '%'\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./PercentSensor.vue?vue&type=template&id=1b6c81c2&scoped=true\"\nimport script from \"./PercentSensor.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./PercentSensor.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./PercentSensor.vue?vue&type=style&index=0&id=1b6c81c2&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-1b6c81c2\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","$options","displayValue","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","computed","this","normValue","toString","toFixed","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/169.8bb8df7d.js","mappings":"8LACOA,MAAM,2B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,Q,GAINA,MAAM,S,6GANfC,EAAAA,EAAAA,IAYM,MAZNC,EAYM,EAXJC,EAAAA,EAAAA,GAUM,MAVNC,EAUM,EATJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAAqD,OAAhDH,MAAM,kB,aAAkBc,EAAAA,EAAAA,IAAQE,EAAaC,e,qCASxD,GACEF,KAAM,gBACNG,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YACTC,SAAU,CACRL,YAAAA,GACE,GAAwB,MAApBM,KAAKb,MAAMA,MACb,OAAO,KAGT,IAAIc,EAAY,IAAMD,KAAKb,MAAMA,MACjC,OACEc,EAAUC,YAAcD,EAAUE,QAAQ,GACxCF,EAAUE,QAAQ,GAAKF,EAAUE,QAAQ,IACzC,GACN,I,UC5BJ,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PercentSensor.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PercentSensor.vue?1f84"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity sensor-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\" v-text=\"displayValue\" />\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'PercentSensor',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n computed: {\n displayValue() {\n if (this.value.value == null) {\n return null\n }\n\n let normValue = 100 * this.value.value\n return (\n normValue.toString() == normValue.toFixed(0)\n ? normValue.toFixed(0) : normValue.toFixed(1)\n ) + '%'\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./PercentSensor.vue?vue&type=template&id=1b6c81c2&scoped=true\"\nimport script from \"./PercentSensor.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./PercentSensor.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./PercentSensor.vue?vue&type=style&index=0&id=1b6c81c2&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-1b6c81c2\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","$options","displayValue","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","computed","this","normValue","toString","toFixed","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[1706],{1706:function(l,a,s){s.r(a),s.d(a,{default:function(){return D}});var e=s(6252),n=s(3577),t=s(9963);const c=l=>((0,e.dD)("data-v-75353a60"),l=l(),(0,e.Cn)(),l),i={class:"entity ping-host-container"},o={class:"head"},d={class:"col-1 icon-container"},u=["textContent"],v={key:0,class:"body children attributes fade-in"},r={class:"child"},p=c((()=>(0,e._)("div",{class:"col-s-12 col-m-6 label"},[(0,e._)("div",{class:"name"},"Host")],-1))),C={class:"value"},_=["textContent"],h={key:0,class:"child"},m=c((()=>(0,e._)("div",{class:"col-s-12 col-m-6 label"},[(0,e._)("div",{class:"name"},"Ping")],-1))),f={class:"value"},k=["textContent"];function b(l,a,s,c,b,w){return(0,e.wg)(),(0,e.iD)("div",i,[(0,e._)("div",o,[(0,e._)("div",d,[(0,e._)("span",{class:(0,n.C_)(["icon",w.iconClass])},null,2)]),(0,e._)("div",{class:"col-10 name",onClick:a[0]||(a[0]=(0,t.iM)((l=>b.isCollapsed=!b.isCollapsed),["stop"]))},[(0,e._)("div",{class:"name",textContent:(0,n.zw)(l.value.name)},null,8,u)]),(0,e._)("div",{class:"col-1 collapse-toggler",onClick:a[1]||(a[1]=(0,t.iM)((l=>b.isCollapsed=!b.isCollapsed),["stop"]))},[(0,e._)("i",{class:(0,n.C_)(["fas",{"fa-chevron-down":b.isCollapsed,"fa-chevron-up":!b.isCollapsed}])},null,2)])]),b.isCollapsed?(0,e.kq)("",!0):((0,e.wg)(),(0,e.iD)("div",v,[(0,e._)("div",r,[p,(0,e._)("div",C,[(0,e._)("div",{class:"name",textContent:(0,n.zw)(l.value.name)},null,8,_)])]),l.value.reachable?((0,e.wg)(),(0,e.iD)("div",h,[m,(0,e._)("div",f,[(0,e._)("span",{textContent:(0,n.zw)(l.value.avg)},null,8,k),(0,e.Uk)(" ms ")])])):(0,e.kq)("",!0)]))])}var w=s(847),g={mixins:[w["default"]],data(){return{isCollapsed:!0}},computed:{iconClass(){return this.value.reachable?"reachable":"unreachable"}}},x=s(3744);const y=(0,x.Z)(g,[["render",b],["__scopeId","data-v-75353a60"]]);var D=y}}]);
//# sourceMappingURL=1706.5d9bc8b8.js.map
//# sourceMappingURL=1706.97f9b825.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/1706.5d9bc8b8.js","mappings":"gQACOA,MAAM,8B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,wB,2BAaRA,MAAM,oC,GACJA,MAAM,S,UACTC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,0BAAwB,EACjCC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,UAAI,K,GAEnBA,MAAM,S,2BAKRA,MAAM,S,UACTC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,0BAAwB,EACjCC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,UAAI,K,GAEnBA,MAAM,S,4DA7BjBE,EAAAA,EAAAA,IAkCM,MAlCNC,EAkCM,EAjCJF,EAAAA,EAAAA,GAYM,MAZNG,EAYM,EAXJH,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNI,EAEM,EADJJ,EAAAA,EAAAA,GAAwC,QAAlCD,OAAKM,EAAAA,EAAAA,IAAA,CAAC,OAAeC,EAAAC,a,WAG7BP,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,cAAeS,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,IAAAC,EAAAA,EAAAA,KAAAC,GAAOC,EAAAC,aAAeD,EAAAC,aAAW,Y,EAC9Db,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCD,MAAM,O,aAAOe,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAWC,MAALC,O,aAGlCjB,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,yBAA0BS,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,IAAAC,EAAAA,EAAAA,KAAAC,GAAOC,EAAAC,aAAeD,EAAAC,aAAW,Y,EACzEb,EAAAA,EAAAA,GAA0F,KAAvFD,OAAKM,EAAAA,EAAAA,IAAA,CAAC,MAAK,mBAA6BO,EAAAC,YAAW,iBAAoBD,EAAAC,gB,YAIzBD,EAAAC,aAgBjD,iBAhB4D,WAAhEZ,EAAAA,EAAAA,IAkBM,MAlBNiB,EAkBM,EAjBJlB,EAAAA,EAAAA,GAOM,MAPNmB,EAOM,CANJC,GAGApB,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNqB,EAEM,EADJrB,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCD,MAAM,O,aAAOe,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAWC,MAALC,O,cAIXF,EAAAC,MAAMM,YAAS,WAAxCrB,EAAAA,EAAAA,IAOM,MAPNsB,EAOM,CANJC,GAGAxB,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNyB,EAEM,EADJzB,EAAAA,EAAAA,GAA2B,Q,aAArBc,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAUC,MAAJU,M,mBAAO,cAC7B,mB,cASR,GACEC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YAETC,IAAAA,GACE,MAAO,CACLhB,aAAa,EAEjB,EAEAiB,SAAU,CACRvB,SAAAA,GACE,OAAOwB,KAAKf,MAAMM,UAAY,YAAc,aAC9C,I,UC9CJ,MAAMU,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PingHost.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PingHost.vue?cc57"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity ping-host-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon-container\">\n <span class=\"icon\" :class=\"iconClass\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-10 name\" @click.stop=\"isCollapsed = !isCollapsed\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-1 collapse-toggler\" @click.stop=\"isCollapsed = !isCollapsed\">\n <i class=\"fas\" :class=\"{'fa-chevron-down': isCollapsed, 'fa-chevron-up': !isCollapsed}\" />\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"body children attributes fade-in\" v-if=\"!isCollapsed\">\n <div class=\"child\">\n <div class=\"col-s-12 col-m-6 label\">\n <div class=\"name\">Host</div>\n </div>\n <div class=\"value\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"child\" v-if=\"value.reachable\">\n <div class=\"col-s-12 col-m-6 label\">\n <div class=\"name\">Ping</div>\n </div>\n <div class=\"value\">\n <span v-text=\"value.avg\" /> ms\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\n\nexport default {\n mixins: [EntityMixin],\n\n data() {\n return {\n isCollapsed: true,\n }\n },\n\n computed: {\n iconClass() {\n return this.value.reachable ? \"reachable\" : \"unreachable\"\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n\n.ping-host-container {\n .head .icon-container {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n min-width: 2em;\n margin-right: 0.5em;\n padding-right: 0;\n\n .icon {\n width: 1.25em;\n height: 1.25em;\n border-radius: 50%;\n\n &.reachable {\n background-color: $ok-fg;\n }\n\n &.unreachable {\n background-color: $error-fg;\n }\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./PingHost.vue?vue&type=template&id=75353a60&scoped=true\"\nimport script from \"./PingHost.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./PingHost.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./PingHost.vue?vue&type=style&index=0&id=75353a60&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-75353a60\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_createElementBlock","_hoisted_1","_hoisted_2","_hoisted_3","_normalizeClass","$options","iconClass","onClick","_cache","_withModifiers","$event","$data","isCollapsed","_toDisplayString","_ctx","value","name","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_7","_hoisted_8","reachable","_hoisted_10","_hoisted_11","_hoisted_12","avg","mixins","EntityMixin","data","computed","this","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/1706.97f9b825.js","mappings":"gQACOA,MAAM,8B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,wB,2BAaRA,MAAM,oC,GACJA,MAAM,S,UACTC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,0BAAwB,EACjCC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,UAAI,K,GAEnBA,MAAM,S,2BAKRA,MAAM,S,UACTC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,0BAAwB,EACjCC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,UAAI,K,GAEnBA,MAAM,S,4DA7BjBE,EAAAA,EAAAA,IAkCM,MAlCNC,EAkCM,EAjCJF,EAAAA,EAAAA,GAYM,MAZNG,EAYM,EAXJH,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNI,EAEM,EADJJ,EAAAA,EAAAA,GAAwC,QAAlCD,OAAKM,EAAAA,EAAAA,IAAA,CAAC,OAAeC,EAAAC,a,WAG7BP,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,cAAeS,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,IAAAC,EAAAA,EAAAA,KAAAC,GAAOC,EAAAC,aAAeD,EAAAC,aAAW,Y,EAC9Db,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCD,MAAM,O,aAAOe,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAWC,MAALC,O,aAGlCjB,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,yBAA0BS,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,IAAAC,EAAAA,EAAAA,KAAAC,GAAOC,EAAAC,aAAeD,EAAAC,aAAW,Y,EACzEb,EAAAA,EAAAA,GAA0F,KAAvFD,OAAKM,EAAAA,EAAAA,IAAA,CAAC,MAAK,mBAA6BO,EAAAC,YAAW,iBAAoBD,EAAAC,gB,YAIzBD,EAAAC,aAgBjD,iBAhB4D,WAAhEZ,EAAAA,EAAAA,IAkBM,MAlBNiB,EAkBM,EAjBJlB,EAAAA,EAAAA,GAOM,MAPNmB,EAOM,CANJC,GAGApB,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNqB,EAEM,EADJrB,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCD,MAAM,O,aAAOe,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAWC,MAALC,O,cAIXF,EAAAC,MAAMM,YAAS,WAAxCrB,EAAAA,EAAAA,IAOM,MAPNsB,EAOM,CANJC,GAGAxB,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNyB,EAEM,EADJzB,EAAAA,EAAAA,GAA2B,Q,aAArBc,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAUC,MAAJU,M,mBAAO,cAC7B,mB,cASR,GACEC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YAETC,IAAAA,GACE,MAAO,CACLhB,aAAa,EAEjB,EAEAiB,SAAU,CACRvB,SAAAA,GACE,OAAOwB,KAAKf,MAAMM,UAAY,YAAc,aAC9C,I,UC9CJ,MAAMU,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PingHost.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/PingHost.vue?cc57"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity ping-host-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon-container\">\n <span class=\"icon\" :class=\"iconClass\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-10 name\" @click.stop=\"isCollapsed = !isCollapsed\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-1 collapse-toggler\" @click.stop=\"isCollapsed = !isCollapsed\">\n <i class=\"fas\" :class=\"{'fa-chevron-down': isCollapsed, 'fa-chevron-up': !isCollapsed}\" />\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"body children attributes fade-in\" v-if=\"!isCollapsed\">\n <div class=\"child\">\n <div class=\"col-s-12 col-m-6 label\">\n <div class=\"name\">Host</div>\n </div>\n <div class=\"value\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"child\" v-if=\"value.reachable\">\n <div class=\"col-s-12 col-m-6 label\">\n <div class=\"name\">Ping</div>\n </div>\n <div class=\"value\">\n <span v-text=\"value.avg\" /> ms\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\n\nexport default {\n mixins: [EntityMixin],\n\n data() {\n return {\n isCollapsed: true,\n }\n },\n\n computed: {\n iconClass() {\n return this.value.reachable ? \"reachable\" : \"unreachable\"\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n\n.ping-host-container {\n .head .icon-container {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n min-width: 2em;\n margin-right: 0.5em;\n padding-right: 0;\n\n .icon {\n width: 1.25em;\n height: 1.25em;\n border-radius: 50%;\n\n &.reachable {\n background-color: $ok-fg;\n }\n\n &.unreachable {\n background-color: $error-fg;\n }\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./PingHost.vue?vue&type=template&id=75353a60&scoped=true\"\nimport script from \"./PingHost.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./PingHost.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./PingHost.vue?vue&type=style&index=0&id=75353a60&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-75353a60\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_createElementBlock","_hoisted_1","_hoisted_2","_hoisted_3","_normalizeClass","$options","iconClass","onClick","_cache","_withModifiers","$event","$data","isCollapsed","_toDisplayString","_ctx","value","name","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_7","_hoisted_8","reachable","_hoisted_10","_hoisted_11","_hoisted_12","avg","mixins","EntityMixin","data","computed","this","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[1949],{1949:function(e,t,a){a.r(t),a.d(t,{default:function(){return f}});var l=a(6252);const i={key:2,class:"alarms-container"},n={class:"alarms items"};function s(e,t,a,s,d,o){const r=(0,l.up)("Loading"),m=(0,l.up)("NoItems"),u=(0,l.up)("Entity"),c=(0,l.up)("EntityModal"),p=(0,l.up)("AlarmEditor"),h=(0,l.up)("Modal"),y=(0,l.up)("FloatingButton");return(0,l.wg)(),(0,l.iD)(l.HY,null,[d.loading?((0,l.wg)(),(0,l.j4)(r,{key:0})):Object.keys(d.alarms).length?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",i,[(0,l._)("div",n,[((0,l.wg)(!0),(0,l.iD)(l.HY,null,(0,l.Ko)(d.alarms,(e=>((0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",{class:"item",key:e.external_id},[(0,l.Wm)(u,{value:e,onShowModal:t=>d.selectedAlarm=e.external_id},null,8,["value","onShowModal"])])))),128))])])):((0,l.wg)(),(0,l.j4)(m,{key:1},{default:(0,l.w5)((()=>[(0,l.Uk)(" No alarms configured ")])),_:1})),o.modalVisible?((0,l.wg)(),(0,l.j4)(c,{key:3,entity:d.alarms[d.selectedAlarm],visible:o.modalVisible,"config-values":{},onClose:t[0]||(t[0]=e=>d.selectedAlarm=null)},null,8,["entity","visible"])):(0,l.kq)("",!0),(0,l.Wm)(h,{title:"Add Alarm",visible:d.addAlarmModalVisible,onClose:t[1]||(t[1]=e=>d.addAlarmModalVisible=!1)},{default:(0,l.w5)((()=>[d.addAlarmModalVisible?((0,l.wg)(),(0,l.j4)(p,{key:0,value:d.newAlarm,"new-alarm":"",onInput:o.addAlarm},null,8,["value","onInput"])):(0,l.kq)("",!0)])),_:1},8,["visible"]),(0,l.Wm)(y,{"icon-class":"fa fa-stopwatch",text:"Add Alarm",onClick:t[2]||(t[2]=e=>d.addAlarmModalVisible=!0)})],64)}var d=a(9381),o=a(6791),r=a(1999),m=a(4558),u=a(3901),c=a(3493),p=a(3222),h=a(8637),y={components:{AlarmEditor:d["default"],Entity:m["default"],EntityModal:r["default"],FloatingButton:u.Z,Loading:o.Z,Modal:c.Z,NoItems:p.Z},mixins:[h.Z],props:{pluginName:{type:String},config:{type:Object,default:()=>{}}},data(){return{loading:!1,addAlarmModalVisible:!1,alarms:{},selectedAlarm:null,newAlarm:{condition_type:"cron",when:"* * * * *",audio_volume:this.$root.config?.alarm?.audio_volume??100,media_repeat:!0}}},computed:{modalVisible(){return null!=this.alarms[this.selectedAlarm]}},methods:{addAlarm(e){null!=e.external_id&&(e.name=e?.meta?.name_override||e.name,e.meta={...e.meta,icon:{class:e.meta?.icon?.["class"]||"fas fa-stopwatch"}},this.alarms[e.external_id]=e,this.addAlarmModalVisible=!1)},async refresh(){this.$emit("loading",!0);try{await this.request("alarm.status"),(await this.request("entities.get",{plugins:[this.pluginName]})).forEach((e=>this.addAlarm(e)))}finally{this.$emit("loading",!1)}},async onEntityUpdate(e){const t=e?.entity;t?.plugin===this.pluginName&&this.addAlarm(t)},async onEntityDelete(e){const t=e?.entity;t?.plugin===this.pluginName&&(this.selectedAlarm===t.external_id&&(this.selectedAlarm=null),this.alarms[t.external_id]&&delete this.alarms[t.external_id])}},mounted(){this.refresh(),this.subscribe(this.onEntityUpdate,"on-alarm-entity-update","platypush.message.event.entities.EntityUpdateEvent"),this.subscribe(this.onEntityDelete,"on-alarm-entity-delete","platypush.message.event.entities.EntityDeleteEvent")},unmounted(){this.unsubscribe("on-alarm-entity-update"),this.unsubscribe("on-alarm-entity-delete")}},g=a(3744);const b=(0,g.Z)(y,[["render",s],["__scopeId","data-v-52431f4a"]]);var f=b}}]);
//# sourceMappingURL=1949.d0fd0663.js.map
//# sourceMappingURL=1949.3e6197ac.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2106],{2106:function(a,e,l){l.r(e),l.d(e,{default:function(){return $}});var i=l(6252),s=l(9963);const t=a=>((0,i.dD)("data-v-4e3d4a40"),a=a(),(0,i.Cn)(),a),n={class:"variable-modal-container"},r={class:"row"},o=t((()=>(0,i._)("div",{class:"col-s-12 col-m-4 label"},[(0,i._)("label",{for:"name"},"Variable Name")],-1))),d={class:"col-s-12 col-m-8 value"},u=["disabled"],c={class:"row"},v=t((()=>(0,i._)("div",{class:"col-s-12 col-m-4 label"},[(0,i._)("label",{for:"name"},"Variable Value")],-1))),m={class:"col-s-12 col-m-8 value"},b=["disabled"],h={class:"row button-container"},p=["disabled"],f=t((()=>(0,i._)("i",{class:"fas fa-check"},null,-1))),V=[f];function _(a,e,l,t,f,_){const y=(0,i.up)("Modal");return(0,i.wg)(),(0,i.j4)(y,{visible:l.visible,title:"Set Variable",ref:"modal",onOpen:_.onOpen,onClose:e[3]||(e[3]=e=>a.$emit("close",e))},{default:(0,i.w5)((()=>[(0,i._)("div",n,[(0,i._)("form",{onSubmit:e[2]||(e[2]=(0,s.iM)(((...a)=>_.setValue&&_.setValue(...a)),["prevent"]))},[(0,i._)("div",r,[o,(0,i._)("div",d,[(0,i.wy)((0,i._)("input",{type:"text",id:"variable-name","onUpdate:modelValue":e[0]||(e[0]=a=>f.varName=a),placeholder:"Variable Name",disabled:f.loading,ref:"varName"},null,8,u),[[s.nr,f.varName]])])]),(0,i._)("div",c,[v,(0,i._)("div",m,[(0,i.wy)((0,i._)("input",{type:"text",id:"variable-value","onUpdate:modelValue":e[1]||(e[1]=a=>f.varValue=a),ref:"varValue",placeholder:"Variable Value",disabled:f.loading},null,8,b),[[s.nr,f.varValue]])])]),(0,i._)("div",h,[(0,i._)("button",{type:"submit",title:"Set",disabled:f.loading},V,8,p)])],32)])])),_:1},8,["visible","onOpen"])}var y=l(3493),g=l(8637),w={name:"VariableModal",components:{Modal:y.Z},mixins:[g.Z],emits:["close"],props:{visible:{type:Boolean,default:!1}},data(){return{loading:!1,varName:null,varValue:null}},methods:{async clearValue(){this.loading=!0;try{await this.request("variable.unset",{name:this.varName.trim()})}finally{this.loading=!1}},async setValue(){const a=this.varName.trim();a?.length||this.notifyWarning("No variable name has been specified");const e=this.varValue;if(e?.length){this.loading=!0;try{const l={};l[a]=e,await this.request("variable.set",l)}finally{this.loading=!1}}else await this.clearValue();this.$refs.varName.value="",this.$refs.varValue.value="",this.$refs.modal.close()},onOpen(){this.$nextTick((()=>{this.$refs.varName.focus()}))}}},N=l(3744);const k=(0,N.Z)(w,[["render",_],["__scopeId","data-v-4e3d4a40"]]);var $=k}}]);
//# sourceMappingURL=2106.00c755d8.js.map
//# sourceMappingURL=2106.15b2d62b.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2140,4619],{4619:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return w}});var o=s(6252),i=s(3577);const a={class:"date-time"},r=["textContent"],h=["textContent"];function n(e,t,s,n,m,u){return(0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",a,[u._showDate?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",{key:0,class:"date",textContent:(0,i.zw)(e.formatDate(e.now))},null,8,r)):(0,o.kq)("",!0),u._showTime?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",{key:1,class:"time",textContent:(0,i.zw)(e.formatTime(e.now,u._showSeconds))},null,8,h)):(0,o.kq)("",!0)])}var m=s(8637),u={name:"DateTime",mixins:[m.Z],props:{showDate:{required:!1,default:!0},showTime:{required:!1,default:!0},showSeconds:{required:!1,default:!0}},computed:{_showTime(){return this.parseBoolean(this.showTime)},_showDate(){return this.parseBoolean(this.showDate)},_showSeconds(){return this.parseBoolean(this.showSeconds)}},data:function(){return{now:new Date}},methods:{refreshTime(){this.now=new Date}},mounted:function(){this.refreshTime(),setInterval(this.refreshTime,1e3)}},c=s(3744);const l=(0,c.Z)(u,[["render",n],["__scopeId","data-v-ca42eb9c"]]);var w=l},1055:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return k}});var o=s(6252),i=s(3577);const a={class:"image-carousel"},r={ref:"background",class:"background"},h=["src"],n={key:1,class:"row info-container"},m={class:"col-6 weather-container"},u={key:0},c={class:"col-6 date-time-container"};function l(e,t,s,l,w,d){const g=(0,o.up)("Loading"),f=(0,o.up)("Weather"),p=(0,o.up)("DateTime");return(0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",a,[w.images.length?(0,o.kq)("",!0):((0,o.wg)(),(0,o.j4)(g,{key:0})),(0,o._)("div",r,null,512),(0,o._)("img",{ref:"img",src:d.imgURL,alt:"Your carousel images",style:(0,i.j5)({display:w.images.length?"block":"none"})},null,12,h),d._showDate||d._showTime?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",n,[(0,o._)("div",m,[d._showWeather?((0,o.wg)(),(0,o.j4)(f,{key:1,"show-icon":d._showWeatherIcon,"show-summary":d._showWeatherSummary,"show-temperature":d._showTemperature,"icon-color":s.weatherIconColor,"icon-size":s.weatherIconSize,animate:d._animateWeatherIcon},null,8,["show-icon","show-summary","show-temperature","icon-color","icon-size","animate"])):((0,o.wg)(),(0,o.iD)("span",u," "))]),(0,o._)("div",c,[d._showTime||d._showDate?((0,o.wg)(),(0,o.j4)(p,{key:0,"show-date":d._showDate,"show-time":d._showTime,"show-seconds":d._showSeconds},null,8,["show-date","show-time","show-seconds"])):(0,o.kq)("",!0)])])):(0,o.kq)("",!0)])}var w=s(8637),d=s(6791),g=s(4619),f=s(5193),p={name:"ImageCarousel",components:{Weather:f["default"],DateTime:g["default"],Loading:d.Z},mixins:[w.Z],props:{imgDir:{type:String,required:!0},refreshSeconds:{type:Number,default:15},showDate:{default:!1},showTime:{default:!1},showSeconds:{default:!1},showWeather:{default:!1},showTemperature:{default:!0},showWeatherIcon:{default:!0},showWeatherSummary:{default:!0},weatherIconColor:{type:String,default:"white"},weatherIconSize:{type:Number,default:70},animateWeatherIcon:{default:!0}},data(){return{images:[],currentImage:void 0,loading:!1}},computed:{imgURL(){let e=8008;return"backend.http"in this.$root.config&&"port"in this.$root.config["backend.http"]&&(e=this.$root.config["backend.http"].port),"//"+window.location.hostname+":"+e+this.currentImage},_showDate(){return this.parseBoolean(this.showDate)},_showTime(){return this.parseBoolean(this.showTime)},_showSeconds(){return this.parseBoolean(this.showSeconds)},_showTemperature(){return this.parseBoolean(this.showTemperature)},_showWeather(){return this.parseBoolean(this.showWeather)},_showWeatherIcon(){return this.parseBoolean(this.showWeatherIcon)},_showWeatherSummary(){return this.parseBoolean(this.showWeatherSummary)},_animateWeatherIcon(){return this.parseBoolean(this.animateWeatherIcon)}},methods:{async refresh(){if(!this.images.length){this.loading=!0;try{this.images=await this.request("utils.search_web_directory",{directory:this.imgDir,extensions:[".jpg",".jpeg",".png"]}),this.shuffleImages()}finally{this.loading=!1}}this.images.length&&(this.currentImage=this.images.pop())},onNewImage(){if(this.$refs.img&&(this.$refs.background.style["background-image"]="url("+this.imgURL+")",this.$refs.img.style.width="auto",this.$refs.img.width>this.$refs.img.height)){const e=this.$refs.img.width/this.$refs.img.height;e>=4/3&&e<=16/9?this.$refs.img.style.width="100%":e<=4/3&&(this.$refs.img.style.height="100%")}},shuffleImages(){for(let e=this.images.length-1;e>0;e--){let t=Math.floor(Math.random()*(e+1)),s=this.images[e];this.images[e]=this.images[t],this.images[t]=s}}},mounted(){this.$refs.img.addEventListener("load",this.onNewImage),this.$refs.img.addEventListener("error",this.refresh),this.refresh(),setInterval(this.refresh,Math.round(1e3*this.refreshSeconds))}},_=s(3744);const y=(0,_.Z)(p,[["render",l],["__scopeId","data-v-7b09a273"]]);var k=y}}]);
//# sourceMappingURL=2140.9c531e35.js.map
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2140,4619],{4619:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return w}});var o=s(6252),i=s(3577);const a={class:"date-time"},r=["textContent"],h=["textContent"];function n(e,t,s,n,m,u){return(0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",a,[u._showDate?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",{key:0,class:"date",textContent:(0,i.zw)(e.formatDate(e.now))},null,8,r)):(0,o.kq)("",!0),u._showTime?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",{key:1,class:"time",textContent:(0,i.zw)(e.formatTime(e.now,u._showSeconds))},null,8,h)):(0,o.kq)("",!0)])}var m=s(8637),u={name:"DateTime",mixins:[m.Z],props:{showDate:{required:!1,default:!0},showTime:{required:!1,default:!0},showSeconds:{required:!1,default:!0}},computed:{_showTime(){return this.parseBoolean(this.showTime)},_showDate(){return this.parseBoolean(this.showDate)},_showSeconds(){return this.parseBoolean(this.showSeconds)}},data:function(){return{now:new Date}},methods:{refreshTime(){this.now=new Date}},mounted:function(){this.refreshTime(),setInterval(this.refreshTime,1e3)}},c=s(3744);const l=(0,c.Z)(u,[["render",n],["__scopeId","data-v-ca42eb9c"]]);var w=l},2140:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return k}});var o=s(6252),i=s(3577);const a={class:"image-carousel"},r={ref:"background",class:"background"},h=["src"],n={key:1,class:"row info-container"},m={class:"col-6 weather-container"},u={key:0},c={class:"col-6 date-time-container"};function l(e,t,s,l,w,d){const g=(0,o.up)("Loading"),f=(0,o.up)("Weather"),p=(0,o.up)("DateTime");return(0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",a,[w.images.length?(0,o.kq)("",!0):((0,o.wg)(),(0,o.j4)(g,{key:0})),(0,o._)("div",r,null,512),(0,o._)("img",{ref:"img",src:d.imgURL,alt:"Your carousel images",style:(0,i.j5)({display:w.images.length?"block":"none"})},null,12,h),d._showDate||d._showTime?((0,o.wg)(),(0,o.iD)("div",n,[(0,o._)("div",m,[d._showWeather?((0,o.wg)(),(0,o.j4)(f,{key:1,"show-icon":d._showWeatherIcon,"show-summary":d._showWeatherSummary,"show-temperature":d._showTemperature,"icon-color":s.weatherIconColor,"icon-size":s.weatherIconSize,animate:d._animateWeatherIcon},null,8,["show-icon","show-summary","show-temperature","icon-color","icon-size","animate"])):((0,o.wg)(),(0,o.iD)("span",u," "))]),(0,o._)("div",c,[d._showTime||d._showDate?((0,o.wg)(),(0,o.j4)(p,{key:0,"show-date":d._showDate,"show-time":d._showTime,"show-seconds":d._showSeconds},null,8,["show-date","show-time","show-seconds"])):(0,o.kq)("",!0)])])):(0,o.kq)("",!0)])}var w=s(8637),d=s(6791),g=s(4619),f=s(5193),p={name:"ImageCarousel",components:{Weather:f["default"],DateTime:g["default"],Loading:d.Z},mixins:[w.Z],props:{imgDir:{type:String,required:!0},refreshSeconds:{type:Number,default:15},showDate:{default:!1},showTime:{default:!1},showSeconds:{default:!1},showWeather:{default:!1},showTemperature:{default:!0},showWeatherIcon:{default:!0},showWeatherSummary:{default:!0},weatherIconColor:{type:String,default:"white"},weatherIconSize:{type:Number,default:70},animateWeatherIcon:{default:!0}},data(){return{images:[],currentImage:void 0,loading:!1}},computed:{imgURL(){let e=8008;return"backend.http"in this.$root.config&&"port"in this.$root.config["backend.http"]&&(e=this.$root.config["backend.http"].port),"//"+window.location.hostname+":"+e+this.currentImage},_showDate(){return this.parseBoolean(this.showDate)},_showTime(){return this.parseBoolean(this.showTime)},_showSeconds(){return this.parseBoolean(this.showSeconds)},_showTemperature(){return this.parseBoolean(this.showTemperature)},_showWeather(){return this.parseBoolean(this.showWeather)},_showWeatherIcon(){return this.parseBoolean(this.showWeatherIcon)},_showWeatherSummary(){return this.parseBoolean(this.showWeatherSummary)},_animateWeatherIcon(){return this.parseBoolean(this.animateWeatherIcon)}},methods:{async refresh(){if(!this.images.length){this.loading=!0;try{this.images=await this.request("utils.search_web_directory",{directory:this.imgDir,extensions:[".jpg",".jpeg",".png"]}),this.shuffleImages()}finally{this.loading=!1}}this.images.length&&(this.currentImage=this.images.pop())},onNewImage(){if(this.$refs.img&&(this.$refs.background.style["background-image"]="url("+this.imgURL+")",this.$refs.img.style.width="auto",this.$refs.img.width>this.$refs.img.height)){const e=this.$refs.img.width/this.$refs.img.height;e>=4/3&&e<=16/9?this.$refs.img.style.width="100%":e<=4/3&&(this.$refs.img.style.height="100%")}},shuffleImages(){for(let e=this.images.length-1;e>0;e--){let t=Math.floor(Math.random()*(e+1)),s=this.images[e];this.images[e]=this.images[t],this.images[t]=s}}},mounted(){this.$refs.img.addEventListener("load",this.onNewImage),this.$refs.img.addEventListener("error",this.refresh),this.refresh(),setInterval(this.refresh,Math.round(1e3*this.refreshSeconds))}},_=s(3744);const y=(0,_.Z)(p,[["render",l],["__scopeId","data-v-7b09a273"]]);var k=y}}]);
//# sourceMappingURL=2140.edf81bd3.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2183],{2183:function(n,e,r){r.r(e),r.d(e,{default:function(){return o}});var t=r(6252);function u(n,e,r,u,a,p){const s=(0,t.up)("Panel");return(0,t.wg)(),(0,t.j4)(s,{"plugin-name":"rtorrent"})}var a=r(7968),p={name:"Torrent",components:{Panel:a.Z}},s=r(3744);const c=(0,s.Z)(p,[["render",u]]);var o=c}}]);
//# sourceMappingURL=2183.0851f006.js.map
//# sourceMappingURL=2183.e176e1e9.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2183.0851f006.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAgCC,EAAA,CAAzB,cAAY,Y,eAMrB,GACEC,KAAM,UACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Rtorrent/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Rtorrent/Index.vue?5c1f"],"sourcesContent":["<template>\n <Panel plugin-name=\"rtorrent\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Panel from \"@/components/panels/Torrent/Panel\";\n\nexport default {\n name: \"Torrent\",\n components: {Panel}\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=4938278b\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Panel","name","components","Panel","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2183.e176e1e9.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAgCC,EAAA,CAAzB,cAAY,Y,eAMrB,GACEC,KAAM,UACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Rtorrent/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Rtorrent/Index.vue?5c1f"],"sourcesContent":["<template>\n <Panel plugin-name=\"rtorrent\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Panel from \"@/components/panels/Torrent/Panel\";\n\nexport default {\n name: \"Torrent\",\n components: {Panel}\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=4938278b\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Panel","name","components","Panel","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2200],{2200:function(s,i,e){e.r(i),e.d(i,{default:function(){return b}});var c=e(6252);const a={class:"youtube-views-browser grid"},l=(0,c._)("div",{class:"icon"},[(0,c._)("i",{class:"fas fa-rss"})],-1),t=(0,c._)("div",{class:"name"},"Feed",-1),n=[l,t],r=(0,c._)("div",{class:"icon"},[(0,c._)("i",{class:"fas fa-list"})],-1),u=(0,c._)("div",{class:"name"},"Playlists",-1),d=[r,u],o=(0,c._)("div",{class:"icon"},[(0,c._)("i",{class:"fas fa-user"})],-1),v=(0,c._)("div",{class:"name"},"Subscriptions",-1),f=[o,v];function _(s,i,e,l,t,r){return(0,c.wg)(),(0,c.iD)("div",a,[(0,c._)("div",{class:"item",onClick:i[0]||(i[0]=i=>s.$emit("select","feed"))},n),(0,c._)("div",{class:"item",onClick:i[1]||(i[1]=i=>s.$emit("select","playlists"))},d),(0,c._)("div",{class:"item",onClick:i[2]||(i[2]=i=>s.$emit("select","subscriptions"))},f)])}var m={emits:["select"]},p=e(3744);const k=(0,p.Z)(m,[["render",_]]);var b=k}}]);
//# sourceMappingURL=2200.82db69e7.js.map
//# sourceMappingURL=2200.2e9c8630.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2200.82db69e7.js","mappings":"sLACOA,MAAM,8B,GAEPC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAwB,KAArBD,MAAM,iBAAY,G,GAEvBC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,QAAI,G,GAHtBE,EAGAC,G,GAIAF,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAyB,KAAtBD,MAAM,kBAAa,G,GAExBC,EAAAA,EAAAA,GAAiC,OAA5BD,MAAM,QAAO,aAAS,G,GAH3BI,EAGAC,G,GAIAJ,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAyB,KAAtBD,MAAM,kBAAa,G,GAExBC,EAAAA,EAAAA,GAAqC,OAAhCD,MAAM,QAAO,iBAAa,G,GAH/BM,EAGAC,G,0CAnBJC,EAAAA,EAAAA,IAqBM,MArBNC,EAqBM,EApBJR,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,U,IAO1Cb,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,e,IAO1Cb,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,mB,KAU9C,OACEC,MAAO,CAAC,W,UCtBV,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/YouTube/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/YouTube/Index.vue?bde9"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"youtube-views-browser grid\">\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'feed')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-rss\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Feed</div>\n </div>\n\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'playlists')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-list\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Playlists</div>\n </div>\n\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'subscriptions')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-user\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Subscriptions</div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nexport default {\n emits: ['select'],\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=c531e118\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_8","_hoisted_9","_createElementBlock","_hoisted_1","onClick","_cache","$event","_ctx","$emit","emits","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2200.2e9c8630.js","mappings":"sLACOA,MAAM,8B,GAEPC,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAwB,KAArBD,MAAM,iBAAY,G,GAEvBC,EAAAA,EAAAA,GAA4B,OAAvBD,MAAM,QAAO,QAAI,G,GAHtBE,EAGAC,G,GAIAF,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAyB,KAAtBD,MAAM,kBAAa,G,GAExBC,EAAAA,EAAAA,GAAiC,OAA5BD,MAAM,QAAO,aAAS,G,GAH3BI,EAGAC,G,GAIAJ,EAAAA,EAAAA,GAEM,OAFDD,MAAM,QAAM,EACfC,EAAAA,EAAAA,GAAyB,KAAtBD,MAAM,kBAAa,G,GAExBC,EAAAA,EAAAA,GAAqC,OAAhCD,MAAM,QAAO,iBAAa,G,GAH/BM,EAGAC,G,0CAnBJC,EAAAA,EAAAA,IAqBM,MArBNC,EAqBM,EApBJR,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,U,IAO1Cb,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,e,IAO1Cb,EAAAA,EAAAA,GAKM,OALDD,MAAM,OAAQU,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEC,EAAAC,MAAM,SAAU,mB,KAU9C,OACEC,MAAO,CAAC,W,UCtBV,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/YouTube/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/YouTube/Index.vue?bde9"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"youtube-views-browser grid\">\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'feed')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-rss\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Feed</div>\n </div>\n\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'playlists')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-list\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Playlists</div>\n </div>\n\n <div class=\"item\" @click=\"$emit('select', 'subscriptions')\">\n <div class=\"icon\">\n <i class=\"fas fa-user\" />\n </div>\n <div class=\"name\">Subscriptions</div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nexport default {\n emits: ['select'],\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=c531e118\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_8","_hoisted_9","_createElementBlock","_hoisted_1","onClick","_cache","$event","_ctx","$emit","emits","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2217],{2217:function(n,t,e){e.r(t),e.d(t,{default:function(){return y}});var a=e(6252),l=e(3577);const s={class:"entity cpu-times-container"},i={class:"head"},c={class:"col-1 icon"},o={class:"col-11 label"},r=["textContent"];function u(n,t,e,u,d,p){const v=(0,a.up)("EntityIcon");return(0,a.wg)(),(0,a.iD)("div",s,[(0,a._)("div",i,[(0,a._)("div",c,[(0,a.Wm)(v,{entity:n.value,loading:n.loading,error:n.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,a._)("div",o,[(0,a._)("div",{class:"name",textContent:(0,l.zw)(n.value.name)},null,8,r)])])])}var d=e(847),p=e(4967),v={name:"CpuTimes",components:{EntityIcon:p["default"]},mixins:[d["default"]]},f=e(3744);const m=(0,f.Z)(v,[["render",u],["__scopeId","data-v-4667e342"]]);var y=m}}]);
//# sourceMappingURL=2217.bef6c26c.js.map
//# sourceMappingURL=2217.30568f1a.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2217.bef6c26c.js","mappings":"gMACOA,MAAM,8B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,c,GAONA,MAAM,gB,2FATfC,EAAAA,EAAAA,IAaM,MAbNC,EAaM,EAZJC,EAAAA,EAAAA,GAWM,MAXNC,EAWM,EAVJD,EAAAA,EAAAA,GAKM,MALNE,EAKM,EAJJC,EAAAA,EAAAA,IAGmBC,EAAA,CAFhBC,OAAQC,EAAAC,MACRC,QAASF,EAAAE,QACTC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGZT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,uCAUxC,GACEA,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,a,UCjBX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/CpuTimes.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/CpuTimes.vue?1fa2"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity cpu-times-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon\">\n <EntityIcon\n :entity=\"value\"\n :loading=\"loading\"\n :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-11 label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'CpuTimes',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./CpuTimes.vue?vue&type=template&id=4667e342&scoped=true\"\nimport script from \"./CpuTimes.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./CpuTimes.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./CpuTimes.vue?vue&type=style&index=0&id=4667e342&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-4667e342\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2217.30568f1a.js","mappings":"gMACOA,MAAM,8B,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,c,GAONA,MAAM,gB,2FATfC,EAAAA,EAAAA,IAaM,MAbNC,EAaM,EAZJC,EAAAA,EAAAA,GAWM,MAXNC,EAWM,EAVJD,EAAAA,EAAAA,GAKM,MALNE,EAKM,EAJJC,EAAAA,EAAAA,IAGmBC,EAAA,CAFhBC,OAAQC,EAAAC,MACRC,QAASF,EAAAE,QACTC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGZT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,uCAUxC,GACEA,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,a,UCjBX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/CpuTimes.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/CpuTimes.vue?1fa2"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity cpu-times-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon\">\n <EntityIcon\n :entity=\"value\"\n :loading=\"loading\"\n :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"col-11 label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'CpuTimes',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./CpuTimes.vue?vue&type=template&id=4667e342&scoped=true\"\nimport script from \"./CpuTimes.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./CpuTimes.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./CpuTimes.vue?vue&type=style&index=0&id=4667e342&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-4667e342\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2460],{2460:function(n,t,e){e.r(t),e.d(t,{default:function(){return C}});var a=e(6252),l=e(3577);const c={class:"entity cpu-container"},s={class:"head"},o={class:"col-1 icon"},u={class:"label"},i=["textContent"],r={class:"value-container"},d=["textContent"];function v(n,t,e,v,p,f){const _=(0,a.up)("EntityIcon");return(0,a.wg)(),(0,a.iD)("div",c,[(0,a._)("div",s,[(0,a._)("div",o,[(0,a.Wm)(_,{entity:n.value,loading:n.loading,error:n.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,a._)("div",u,[(0,a._)("div",{class:"name",textContent:(0,l.zw)(n.value.name)},null,8,i)]),(0,a._)("div",r,[(0,a._)("div",{class:"value",textContent:(0,l.zw)(Math.round(100*n.value.percent,1)+"%")},null,8,d)])])])}var p=e(847),f=e(4967),_={name:"Cpu",components:{EntityIcon:f["default"]},mixins:[p["default"]]},h=e(3744);const y=(0,h.Z)(_,[["render",v],["__scopeId","data-v-d3cf6cca"]]);var C=y}}]);
//# sourceMappingURL=2460.8c6dcdd6.js.map
//# sourceMappingURL=2460.9845df8e.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2460.8c6dcdd6.js","mappings":"gMACOA,MAAM,wB,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,c,GAINA,MAAM,S,qBAINA,MAAM,mB,2FAVfC,EAAAA,EAAAA,IAcM,MAdNC,EAcM,EAbJC,EAAAA,EAAAA,GAYM,MAZNC,EAYM,EAXJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNa,EAEM,EADJb,EAAAA,EAAAA,GAAuE,OAAlEH,MAAM,Q,aAAQc,EAAAA,EAAAA,IAAQG,KAAKC,MAAsB,IAAhBT,EAAAC,MAAMS,QAAe,GAAK,M,uCAUxE,GACEJ,KAAM,MACNK,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,a,UClBX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/Cpu.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/Cpu.vue?2542"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity cpu-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\">\n <div class=\"value\" v-text=\"Math.round(value.percent * 100, 1) + '%'\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'Cpu',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./Cpu.vue?vue&type=template&id=d3cf6cca&scoped=true\"\nimport script from \"./Cpu.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Cpu.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Cpu.vue?vue&type=style&index=0&id=d3cf6cca&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-d3cf6cca\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","_hoisted_6","Math","round","percent","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2460.9845df8e.js","mappings":"gMACOA,MAAM,wB,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,c,GAINA,MAAM,S,qBAINA,MAAM,mB,2FAVfC,EAAAA,EAAAA,IAcM,MAdNC,EAcM,EAbJC,EAAAA,EAAAA,GAYM,MAZNC,EAYM,EAXJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNa,EAEM,EADJb,EAAAA,EAAAA,GAAuE,OAAlEH,MAAM,Q,aAAQc,EAAAA,EAAAA,IAAQG,KAAKC,MAAsB,IAAhBT,EAAAC,MAAMS,QAAe,GAAK,M,uCAUxE,GACEJ,KAAM,MACNK,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,a,UClBX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/Cpu.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/Cpu.vue?2542"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity cpu-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"col-1 icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\">\n <div class=\"value\" v-text=\"Math.round(value.percent * 100, 1) + '%'\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'Cpu',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./Cpu.vue?vue&type=template&id=d3cf6cca&scoped=true\"\nimport script from \"./Cpu.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Cpu.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Cpu.vue?vue&type=style&index=0&id=d3cf6cca&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-d3cf6cca\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","_hoisted_6","Math","round","percent","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2614],{2614:function(e,n,a){a.r(n),a.d(n,{default:function(){return i}});var u=a(6252);function t(e,n,a,t,c,r){const p=(0,u.up)("Media");return(0,u.wg)(),(0,u.j4)(p,{"plugin-name":"media.vlc"})}var c=a(1256),r={name:"MediaVlc",components:{Media:c["default"]}},p=a(3744);const s=(0,p.Z)(r,[["render",t]]);var i=s}}]);
//# sourceMappingURL=2614.7ab99e1b.js.map
//# sourceMappingURL=2614.fde99472.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2614.7ab99e1b.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAiCC,EAAA,CAA1B,cAAY,a,eAMrB,GACEC,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaVlc/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaVlc/Index.vue?7b0b"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.vlc\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaVlc\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=9233e214\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2614.fde99472.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAiCC,EAAA,CAA1B,cAAY,a,eAMrB,GACEC,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaVlc/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaVlc/Index.vue?7b0b"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.vlc\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaVlc\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=9233e214\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2732],{2732:function(n,e,u){u.r(e),u.d(e,{default:function(){return o}});var t=u(6252);function a(n,e,u,a,r,p){const s=(0,t.up)("Zwave");return(0,t.wg)(),(0,t.j4)(s,{"plugin-name":"zwave"})}var r=u(7880),p={components:{Zwave:r.Z}},s=u(3744);const c=(0,s.Z)(p,[["render",a]]);var o=c}}]);
//# sourceMappingURL=2732.a3a54d65.js.map
//# sourceMappingURL=2732.423b3029.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2732.a3a54d65.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAA6BC,EAAA,CAAtB,cAAY,S,eAMrB,GACEC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCHpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Zwave/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Zwave/Index.vue?b798"],"sourcesContent":["<template>\n <Zwave plugin-name=\"zwave\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Zwave from \"@/components/panels/Zwave/Zwave\";\n\nexport default {\n components: {Zwave},\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=4b554bd5\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Zwave","components","Zwave","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2732.423b3029.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAA6BC,EAAA,CAAtB,cAAY,S,eAMrB,GACEC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,I,UCHpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Zwave/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Zwave/Index.vue?b798"],"sourcesContent":["<template>\n <Zwave plugin-name=\"zwave\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Zwave from \"@/components/panels/Zwave/Zwave\";\n\nexport default {\n components: {Zwave},\n}\n</script>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=4b554bd5\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Zwave","components","Zwave","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2853],{5169:function(t,e,a){a.d(e,{Z:function(){return y}});var n=a(6252),l=a(9963);const i=t=>((0,n.dD)("data-v-a248454a"),t=t(),(0,n.Cn)(),t),s={class:"tts-container"},u={class:"field text-container"},r=["disabled"],d={class:"field lang-container"},o=["disabled"],c={class:"field buttons"},p=["disabled"],g=i((()=>(0,n._)("i",{class:"fa fa-volume-up"},null,-1))),f=[g];function v(t,e,a,i,g,v){return(0,n.wg)(),(0,n.iD)("div",s,[(0,n._)("form",{onSubmit:e[0]||(e[0]=(0,l.iM)(((...t)=>v.talk&&v.talk(...t)),["prevent"]))},[(0,n._)("div",u,[(0,n._)("label",null,[(0,n._)("input",{type:"text",name:"text",placeholder:"Text to say",disabled:g.talking},null,8,r)])]),(0,n._)("div",d,[(0,n._)("label",null,[(0,n._)("input",{type:"text",name:"language",placeholder:"Language code",disabled:g.talking},null,8,o)])]),(0,n._)("div",c,[(0,n._)("button",{type:"submit",disabled:g.talking},f,8,p)])],32)])}var m=a(8637),b={name:"Panel",mixins:[m.Z],props:{pluginName:{type:String,required:!0}},data(){return{talking:!1}},methods:{async talk(t){const e=[...t.target.querySelectorAll("input")].reduce(((t,e)=>(e.value.length&&(t[e.name]=e.value),t)),{});this.talking=!0;try{await this.request(`${this.pluginName}.say`,e)}finally{this.talking=!1}}}},h=a(3744);const k=(0,h.Z)(b,[["render",v],["__scopeId","data-v-a248454a"]]);var y=k},7605:function(t,e,a){a.r(e),a.d(e,{default:function(){return d}});var n=a(6252);function l(t,e,a,l,i,s){const u=(0,n.up)("Panel");return(0,n.wg)(),(0,n.j4)(u,{"plugin-name":"tts.google"})}var i=a(5169),s={name:"Tts",components:{Panel:i.Z}},u=a(3744);const r=(0,u.Z)(s,[["render",l]]);var d=r}}]);
//# sourceMappingURL=2853.52711ae0.js.map
//# sourceMappingURL=2853.f860fc12.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2892,6640],{2892:function(a,e,n){n.r(e),n.d(e,{default:function(){return p}});var t=n(6252);const r={class:"media-file-browser"};function i(a,e,n,i,s,o){const u=(0,t.up)("Loading"),c=(0,t.up)("Browser");return(0,t.wg)(),(0,t.iD)("div",r,[a.loading?((0,t.wg)(),(0,t.j4)(u,{key:0})):((0,t.wg)(),(0,t.j4)(c,{key:1,"is-media":!0,filter:a.filter,"has-back":!0,onBack:e[0]||(e[0]=e=>a.$emit("back")),onPathChange:e[1]||(e[1]=e=>a.$emit("path-change",e)),onPlay:e[2]||(e[2]=e=>a.$emit("play",e))},null,8,["filter"]))])}var s=n(2381),o=n(6791),u=n(6640),c={mixins:[u["default"]],components:{Browser:s.Z,Loading:o.Z}},l=n(3744);const d=(0,l.Z)(c,[["render",i],["__scopeId","data-v-5f4a36da"]]);var p=d},6640:function(a,e,n){n.r(e),n.d(e,{default:function(){return s}});var t=n(8637),r={emits:["back","path-change","play"],mixins:[t.Z],props:{filter:{type:String,default:""}},data(){return{loading:!1}}};const i=r;var s=i}}]);
//# sourceMappingURL=2892.179b93be.js.map
//# sourceMappingURL=2892.2d33f676.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/2892.179b93be.js","mappings":"2LACOA,MAAM,sB,4FAAXC,EAAAA,EAAAA,IASM,MATNC,EASM,CARWC,EAAAC,UAAO,WAAtBC,EAAAA,EAAAA,IAA0BC,EAAA,CAAAC,IAAA,kBAC1BF,EAAAA,EAAAA,IAMYG,EAAA,C,MANF,YAAU,EAChBC,OAAQN,EAAAM,OACR,YAAU,EACVC,OAAIC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,SACZC,aAAWH,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,cAAeD,IAClCG,OAAIJ,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,OAAQD,K,wDAU5B,GACEI,OAAQ,CAACC,EAAAA,YACTC,WAAY,CACVC,QAAO,IACPC,QAAOA,EAAAA,I,UCfX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O,kFCNA,GACEC,MAAO,CAAC,OAAQ,cAAe,QAC/BP,OAAQ,CAACQ,EAAAA,GACTC,MAAO,CACLhB,OAAQ,CACNiB,KAAMC,OACNC,QAAS,KAIbC,IAAAA,GACE,MAAO,CACLzB,SAAS,EAEb,GCdF,MAAMiB,EAAc,EAEpB,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/File.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/File.vue?5b0f","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/Mixin.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/Mixin.vue?f2ea"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"media-file-browser\">\n <Loading v-if=\"loading\" />\n <Browser :is-media=\"true\"\n :filter=\"filter\"\n :has-back=\"true\"\n @back=\"$emit('back')\"\n @path-change=\"$emit('path-change', $event)\"\n @play=\"$emit('play', $event)\"\n v-else />\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Browser from \"@/components/File/Browser\";\nimport Loading from \"@/components/Loading\";\nimport MediaProvider from \"./Mixin\";\n\nexport default {\n mixins: [MediaProvider],\n components: {\n Browser,\n Loading,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.media-file-browser {\n height: 100%;\n}\n</style>\n","import { render } from \"./File.vue?vue&type=template&id=5f4a36da&scoped=true\"\nimport script from \"./File.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./File.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./File.vue?vue&type=style&index=0&id=5f4a36da&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-5f4a36da\"]])\n\nexport default __exports__","<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\nexport default {\n emits: ['back', 'path-change', 'play'],\n mixins: [Utils],\n props: {\n filter: {\n type: String,\n default: '',\n },\n },\n\n data() {\n return {\n loading: false,\n }\n },\n}\n</script>\n","import script from \"./Mixin.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Mixin.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nconst __exports__ = script;\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_ctx","loading","_createBlock","_component_Loading","key","_component_Browser","filter","onBack","_cache","$event","$emit","onPathChange","onPlay","mixins","MediaProvider","components","Browser","Loading","__exports__","render","emits","Utils","props","type","String","default","data"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/2892.2d33f676.js","mappings":"2LACOA,MAAM,sB,4FAAXC,EAAAA,EAAAA,IASM,MATNC,EASM,CARWC,EAAAC,UAAO,WAAtBC,EAAAA,EAAAA,IAA0BC,EAAA,CAAAC,IAAA,kBAC1BF,EAAAA,EAAAA,IAMYG,EAAA,C,MANF,YAAU,EAChBC,OAAQN,EAAAM,OACR,YAAU,EACVC,OAAIC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,SACZC,aAAWH,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,cAAeD,IAClCG,OAAIJ,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAET,EAAAU,MAAM,OAAQD,K,wDAU5B,GACEI,OAAQ,CAACC,EAAAA,YACTC,WAAY,CACVC,QAAO,IACPC,QAAOA,EAAAA,I,UCfX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O,kFCNA,GACEC,MAAO,CAAC,OAAQ,cAAe,QAC/BP,OAAQ,CAACQ,EAAAA,GACTC,MAAO,CACLhB,OAAQ,CACNiB,KAAMC,OACNC,QAAS,KAIbC,IAAAA,GACE,MAAO,CACLzB,SAAS,EAEb,GCdF,MAAMiB,EAAc,EAEpB,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/File.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/File.vue?5b0f","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/Mixin.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Media/Providers/Mixin.vue?f2ea"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"media-file-browser\">\n <Loading v-if=\"loading\" />\n <Browser :is-media=\"true\"\n :filter=\"filter\"\n :has-back=\"true\"\n @back=\"$emit('back')\"\n @path-change=\"$emit('path-change', $event)\"\n @play=\"$emit('play', $event)\"\n v-else />\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Browser from \"@/components/File/Browser\";\nimport Loading from \"@/components/Loading\";\nimport MediaProvider from \"./Mixin\";\n\nexport default {\n mixins: [MediaProvider],\n components: {\n Browser,\n Loading,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.media-file-browser {\n height: 100%;\n}\n</style>\n","import { render } from \"./File.vue?vue&type=template&id=5f4a36da&scoped=true\"\nimport script from \"./File.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./File.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./File.vue?vue&type=style&index=0&id=5f4a36da&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-5f4a36da\"]])\n\nexport default __exports__","<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\nexport default {\n emits: ['back', 'path-change', 'play'],\n mixins: [Utils],\n props: {\n filter: {\n type: String,\n default: '',\n },\n },\n\n data() {\n return {\n loading: false,\n }\n },\n}\n</script>\n","import script from \"./Mixin.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Mixin.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nconst __exports__ = script;\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_ctx","loading","_createBlock","_component_Loading","key","_component_Browser","filter","onBack","_cache","$event","$emit","onPathChange","onPlay","mixins","MediaProvider","components","Browser","Loading","__exports__","render","emits","Utils","props","type","String","default","data"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[2893,6362],{2893:function(e,t,n){n.r(t),n.d(t,{default:function(){return w}});var l=n(6252),a=n(3577);const u={class:"entity sensor-container"},s={class:"head"},i={class:"icon"},o={class:"label"},c=["textContent"],r={key:0,class:"value-container"},v=["textContent"],d=["textContent"];function p(e,t,n,p,y,m){const f=(0,l.up)("EntityIcon");return(0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",u,[(0,l._)("div",s,[(0,l._)("div",i,[(0,l.Wm)(f,{entity:e.value,loading:e.loading,error:e.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,l._)("div",o,[(0,l._)("div",{class:"name",textContent:(0,a.zw)(e.value.name)},null,8,c)]),null!=e.value.value?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",r,[null!=e.value.unit?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("span",{key:0,class:"unit",textContent:(0,a.zw)(e.value.unit)},null,8,v)):(0,l.kq)("",!0),(0,l._)("span",{class:"value",textContent:(0,a.zw)(m.displayValue(e.value.value))},null,8,d)])):(0,l.kq)("",!0)])])}var y=n(4967),m=n(6362),f={name:"EnumSensor",components:{EntityIcon:y["default"]},mixins:[m["default"]],methods:{displayValue(e){return this.value?.values&&"object"===typeof this.value.values&&this.value.values[e]||e}}},_=n(3744);const h=(0,_.Z)(f,[["render",p],["__scopeId","data-v-159d46fc"]]);var w=h},6362:function(e,t,n){n.r(t),n.d(t,{default:function(){return w}});var l=n(6252),a=n(3577);const u={class:"entity sensor-container"},s={class:"head"},i={class:"icon"},o={class:"label"},c=["textContent"],r={key:0,class:"value-container"},v=["textContent"],d=["textContent"];function p(e,t,n,p,y,m){const f=(0,l.up)("EntityIcon");return(0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",u,[(0,l._)("div",s,[(0,l._)("div",i,[(0,l.Wm)(f,{entity:e.value,loading:e.loading,error:e.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,l._)("div",o,[(0,l._)("div",{class:"name",textContent:(0,a.zw)(e.value.name)},null,8,c)]),null!=m.computedValue?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",r,[(0,l._)("span",{class:"value",textContent:(0,a.zw)(m.computedValue)},null,8,v),null!=e.value.unit?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("span",{key:0,class:"unit",textContent:(0,a.zw)(e.value.unit)},null,8,d)):(0,l.kq)("",!0)])):(0,l.kq)("",!0)])])}var y=n(847),m=n(4967),f={name:"Sensor",components:{EntityIcon:m["default"]},mixins:[y["default"]],computed:{computedValue(){return null!=this.value.value?this.value.value:this.value._value}}},_=n(3744);const h=(0,_.Z)(f,[["render",p],["__scopeId","data-v-3b38610c"]]);var w=h}}]);
//# sourceMappingURL=2893.4cdb62ad.js.map
//# sourceMappingURL=2893.b037e7d2.js.map

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3322],{3322:function(a,e,n){n.r(e),n.d(e,{default:function(){return p}});var c=n(6252);const s={class:"entity weather-icon-container"},t=["src","alt"],r=["src","alt"];function l(a,e,n,l,u,i){return(0,c.wg)(),(0,c.iD)("span",s,[n.value.icon?((0,c.wg)(),(0,c.iD)("img",{key:0,src:`/icons/openweathermap/dark/${n.value.icon}.png`,alt:n.value?.summary,class:"weather-icon"},null,8,t)):n.value.image?((0,c.wg)(),(0,c.iD)("img",{key:1,src:n.value.image,alt:n.value?.summary,class:"weather-icon"},null,8,r)):(0,c.kq)("",!0)])}var u={props:{value:Object}},i=n(3744);const o=(0,i.Z)(u,[["render",l],["__scopeId","data-v-1c0bfb77"]]);var p=o}}]);
//# sourceMappingURL=3322.12d6bfa0.js.map
//# sourceMappingURL=3322.5ee98346.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/3322.12d6bfa0.js","mappings":"sLACQA,MAAM,iC,0EAAZC,EAAAA,EAAAA,IAUO,OAVPC,EAUO,CANMC,EAAAC,MAAMC,OAAI,WAHrBJ,EAAAA,EAAAA,IAGyB,O,MAHnBK,IAAG,8BAAgCH,EAAAC,MAAMC,WACzCE,IAAKJ,EAAAC,OAAOI,QACbR,MAAM,gB,WAMKG,EAAAC,MAAMK,QAAK,WAH3BR,EAAAA,EAAAA,IAG+B,O,MAHzBK,IAAKH,EAAAC,MAAMK,MACXF,IAAKJ,EAAAC,OAAOI,QACbR,MAAM,gB,6BAMf,OACEU,MAAO,CACLN,MAAOO,S,UCVX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/WeatherIcon.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/WeatherIcon.vue?1d06"],"sourcesContent":["<template>\n <span class=\"entity weather-icon-container\">\n <img :src=\"`/icons/openweathermap/dark/${value.icon}.png`\"\n :alt=\"value?.summary\"\n class=\"weather-icon\"\n v-if=\"value.icon\" />\n\n <img :src=\"value.image\"\n :alt=\"value?.summary\"\n class=\"weather-icon\"\n v-else-if=\"value.image\" />\n </span>\n</template>\n\n<script>\nexport default {\n props: {\n value: Object,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n\n.weather-icon-container {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n height: 2.5em;\n\n .weather-icon {\n max-width: 100%;\n height: 100%;\n margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=template&id=1c0bfb77&scoped=true\"\nimport script from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./WeatherIcon.vue?vue&type=style&index=0&id=1c0bfb77&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-1c0bfb77\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","$props","value","icon","src","alt","summary","image","props","Object","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/3322.5ee98346.js","mappings":"sLACQA,MAAM,iC,0EAAZC,EAAAA,EAAAA,IAUO,OAVPC,EAUO,CANMC,EAAAC,MAAMC,OAAI,WAHrBJ,EAAAA,EAAAA,IAGyB,O,MAHnBK,IAAG,8BAAgCH,EAAAC,MAAMC,WACzCE,IAAKJ,EAAAC,OAAOI,QACbR,MAAM,gB,WAMKG,EAAAC,MAAMK,QAAK,WAH3BR,EAAAA,EAAAA,IAG+B,O,MAHzBK,IAAKH,EAAAC,MAAMK,MACXF,IAAKJ,EAAAC,OAAOI,QACbR,MAAM,gB,6BAMf,OACEU,MAAO,CACLN,MAAOO,S,UCVX,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/WeatherIcon.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/WeatherIcon.vue?1d06"],"sourcesContent":["<template>\n <span class=\"entity weather-icon-container\">\n <img :src=\"`/icons/openweathermap/dark/${value.icon}.png`\"\n :alt=\"value?.summary\"\n class=\"weather-icon\"\n v-if=\"value.icon\" />\n\n <img :src=\"value.image\"\n :alt=\"value?.summary\"\n class=\"weather-icon\"\n v-else-if=\"value.image\" />\n </span>\n</template>\n\n<script>\nexport default {\n props: {\n value: Object,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n\n.weather-icon-container {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n height: 2.5em;\n\n .weather-icon {\n max-width: 100%;\n height: 100%;\n margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=template&id=1c0bfb77&scoped=true\"\nimport script from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./WeatherIcon.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./WeatherIcon.vue?vue&type=style&index=0&id=1c0bfb77&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-1c0bfb77\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","$props","value","icon","src","alt","summary","image","props","Object","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3368],{3368:function(e,l,t){t.r(l),t.d(l,{default:function(){return b}});var a=t(6252),s=t(3577),n=t(9963);const i={class:"entity switch-container"},u={class:"icon"},o={class:"label"},c=["textContent"],v={class:"value-container"},d=["textContent"],r={class:"row"},p={class:"input"},h=["disabled"],y={key:0,value:"",selected:""},g=["value","selected","textContent"];function w(e,l,t,w,f,_){const k=(0,a.up)("EntityIcon");return(0,a.wg)(),(0,a.iD)("div",i,[(0,a._)("div",{class:(0,s.C_)(["head",{collapsed:e.collapsed}])},[(0,a._)("div",u,[(0,a.Wm)(k,{entity:e.value,loading:e.loading,error:e.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,a._)("div",o,[(0,a._)("div",{class:"name",textContent:(0,s.zw)(e.value.name)},null,8,c)]),(0,a._)("div",v,[null!=e.value?.value?((0,a.wg)(),(0,a.iD)("span",{key:0,class:"value",textContent:(0,s.zw)(e.value.values[e.value.value]||e.value.value)},null,8,d)):(0,a.kq)("",!0),_.hasValues?((0,a.wg)(),(0,a.iD)("button",{key:1,onClick:l[0]||(l[0]=(0,n.iM)((l=>e.collapsed=!e.collapsed),["stop"]))},[(0,a._)("i",{class:(0,s.C_)(["fas",{"fa-angle-up":!e.collapsed,"fa-angle-down":e.collapsed}])},null,2)])):(0,a.kq)("",!0)])],2),e.collapsed?(0,a.kq)("",!0):((0,a.wg)(),(0,a.iD)("div",{key:0,class:"body",onClick:l[2]||(l[2]=(0,n.iM)(((...e)=>_.prevent&&_.prevent(...e)),["stop"]))},[(0,a._)("div",r,[(0,a._)("div",p,[(0,a._)("select",{onInput:l[1]||(l[1]=(...e)=>_.setValue&&_.setValue(...e)),ref:"values",disabled:e.loading},[e.value.is_write_only?((0,a.wg)(),(0,a.iD)("option",y,"--")):(0,a.kq)("",!0),((0,a.wg)(!0),(0,a.iD)(a.HY,null,(0,a.Ko)(_.displayValues,((l,t)=>((0,a.wg)(),(0,a.iD)("option",{value:t,selected:t==e.value.value,key:t,textContent:(0,s.zw)(l)},null,8,g)))),128))],40,h)])])]))])}var f=t(847),_=t(4967),k={name:"EnumSwitch",components:{EntityIcon:_["default"]},mixins:[f["default"]],computed:{hasValues(){return!!Object.values(this?.value?.values||{}).length},displayValues(){return this.value?.values instanceof Array?this.value.values.reduce(((e,l)=>(e[l]=l,e)),{}):this.value?.values||{}}},methods:{prevent(e){return e.stopPropagation(),!1},async setValue(e){if(e.target.value?.length){if(this.$emit("loading",!0),this.value.is_write_only){const e=this;setTimeout((()=>{e.$refs.values.value=""}),1e3)}try{await this.request("entities.execute",{id:this.value.id,action:"set",value:e.target.value})}finally{this.$emit("loading",!1)}}}}},m=t(3744);const C=(0,m.Z)(k,[["render",w],["__scopeId","data-v-043593ec"]]);var b=C}}]);
//# sourceMappingURL=3368.1e0e38c8.js.map
//# sourceMappingURL=3368.7ff6fca3.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[342],{3222:function(e,t,s){s.d(t,{Z:function(){return r}});var i=s(6252),l=s(3577);const n={class:"no-items-container"};function a(e,t,s,a,o,u){return(0,i.wg)(),(0,i.iD)("div",n,[(0,i._)("div",{class:(0,l.C_)(["no-items fade-in",{shadow:s.withShadow}])},[(0,i.WI)(e.$slots,"default",{},void 0,!0)],2)])}var o={name:"NoItems",props:{withShadow:{type:Boolean,default:!0}}},u=s(3744);const d=(0,u.Z)(o,[["render",a],["__scopeId","data-v-4856c4d7"]]);var r=d},342:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return y}});var i=s(6252);const l={class:"media-youtube-playlist"};function n(e,t,s,n,a,o){const u=(0,i.up)("Loading"),d=(0,i.up)("NoItems"),r=(0,i.up)("Results");return(0,i.wg)(),(0,i.iD)("div",l,[a.loading?((0,i.wg)(),(0,i.j4)(u,{key:0})):a.items?.length?((0,i.wg)(),(0,i.j4)(r,{key:2,results:a.items,sources:{youtube:!0},filter:s.filter,"selected-result":a.selectedResult,onSelect:t[0]||(t[0]=e=>a.selectedResult=e),onPlay:t[1]||(t[1]=t=>e.$emit("play",t))},null,8,["results","filter","selected-result"])):((0,i.wg)(),(0,i.j4)(d,{key:1,"with-shadow":!1},{default:(0,i.w5)((()=>[(0,i.Uk)(" No videos found. ")])),_:1}))])}var a=s(3222),o=s(6791),u=s(5390),d=s(8637),r={emits:["play"],mixins:[d.Z],components:{Loading:o.Z,NoItems:a.Z,Results:u.Z},props:{id:{type:String,required:!0},filter:{type:String,default:null}},data(){return{items:[],loading:!1,selectedResult:null}},methods:{async loadItems(){this.loading=!0;try{this.items=(await this.request("youtube.get_playlist",{id:this.id})).map((e=>({...e,type:"youtube"})))}finally{this.loading=!1}}},mounted(){this.loadItems()}},c=s(3744);const p=(0,c.Z)(r,[["render",n],["__scopeId","data-v-66236cc4"]]);var y=p}}]);
//# sourceMappingURL=342.ebd66ca1.js.map
//# sourceMappingURL=342.51066758.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3518],{3518:function(e,n,a){a.r(n),a.d(n,{default:function(){return i}});var u=a(6252);function t(e,n,a,t,r,p){const s=(0,u.up)("Media");return(0,u.wg)(),(0,u.j4)(s,{"plugin-name":"media.mplayer"})}var r=a(1256),p={name:"MediaMplayer",components:{Media:r["default"]}},s=a(3744);const c=(0,s.Z)(p,[["render",t]]);var i=c}}]);
//# sourceMappingURL=3518.a625b0ec.js.map
//# sourceMappingURL=3518.d92a0372.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/3518.a625b0ec.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAqCC,EAAA,CAA9B,cAAY,iB,eAMrB,GACEC,KAAM,eACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMplayer/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMplayer/Index.vue?becb"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.mplayer\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaMplayer\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=08ab61b7\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/3518.d92a0372.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAqCC,EAAA,CAA9B,cAAY,iB,eAMrB,GACEC,KAAM,eACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMplayer/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMplayer/Index.vue?becb"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.mplayer\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaMplayer\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=08ab61b7\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3559],{3559:function(e,n,t){t.r(n),t.d(n,{default:function(){return k}});var l=t(6252),a=t(3577);const u={class:"entity link-quality-container"},i={class:"head"},s={class:"icon"},r={class:"label"},c=["textContent"],o={class:"value-container"},v=["textContent"];function d(e,n,t,d,p,f){const h=(0,l.up)("EntityIcon");return(0,l.wg)(),(0,l.iD)("div",u,[(0,l._)("div",i,[(0,l._)("div",s,[(0,l.Wm)(h,{entity:e.value,loading:e.loading,error:e.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,l._)("div",r,[(0,l._)("div",{class:"name",textContent:(0,a.zw)(e.value.name)},null,8,c)]),(0,l._)("div",o,[null!=f.valuePercent?((0,l.wg)(),(0,l.iD)("span",{key:0,class:"value",textContent:(0,a.zw)(f.valuePercent+"%")},null,8,v)):(0,l.kq)("",!0)])])])}var p=t(847),f=t(4967),h={name:"LinkQuality",components:{EntityIcon:f["default"]},mixins:[p["default"]],computed:{valuePercent(){if(null==this.value?.value)return null;const e=this.value.min||0,n=this.value.max||100;return(100*this.value.value/(n-e)).toFixed(0)}}},y=t(3744);const m=(0,y.Z)(h,[["render",d],["__scopeId","data-v-66f207d9"]]);var k=m}}]);
//# sourceMappingURL=3559.306295de.js.map
//# sourceMappingURL=3559.da067b47.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/3559.306295de.js","mappings":"gMACOA,MAAM,iC,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,Q,GAINA,MAAM,S,qBAINA,MAAM,mB,2FAVfC,EAAAA,EAAAA,IAgBM,MAhBNC,EAgBM,EAfJC,EAAAA,EAAAA,GAcM,MAdNC,EAcM,EAbJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAIM,MAJNa,EAIM,CADoB,MAAhBC,EAAAC,eAAY,WAFpBjB,EAAAA,EAAAA,IAEgC,Q,MAF1BD,MAAM,Q,aACVc,EAAAA,EAAAA,IAAQG,EAAmBC,aAAJ,M,wDAWjC,GACEH,KAAM,cACNI,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YAETC,SAAU,CACRL,YAAAA,GACE,GAAyB,MAArBM,KAAKd,OAAOA,MACd,OAAO,KAET,MAAMe,EAAMD,KAAKd,MAAMe,KAAO,EACxBC,EAAMF,KAAKd,MAAMgB,KAAO,IAC9B,OAAS,IAAMF,KAAKd,MAAMA,OAAUgB,EAAMD,IAAME,QAAQ,EAC1D,I,UC9BJ,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/LinkQuality.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/LinkQuality.vue?19d2"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity link-quality-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\">\n <span class=\"value\"\n v-text=\"valuePercent + '%'\"\n v-if=\"valuePercent != null\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'LinkQuality',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n\n computed: {\n valuePercent() {\n if (this.value?.value == null)\n return null\n\n const min = this.value.min || 0\n const max = this.value.max || 100\n return ((100 * this.value.value) / (max - min)).toFixed(0)\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./LinkQuality.vue?vue&type=template&id=66f207d9&scoped=true\"\nimport script from \"./LinkQuality.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./LinkQuality.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./LinkQuality.vue?vue&type=style&index=0&id=66f207d9&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-66f207d9\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","_hoisted_6","$options","valuePercent","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","computed","this","min","max","toFixed","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/3559.da067b47.js","mappings":"gMACOA,MAAM,iC,GACJA,MAAM,Q,GACJA,MAAM,Q,GAINA,MAAM,S,qBAINA,MAAM,mB,2FAVfC,EAAAA,EAAAA,IAgBM,MAhBNC,EAgBM,EAfJC,EAAAA,EAAAA,GAcM,MAdNC,EAcM,EAbJD,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNE,EAEM,EADJC,EAAAA,EAAAA,IAAgEC,EAAA,CAAnDC,OAAQC,EAAAC,MAAQC,QAASF,EAAAE,QAAUC,MAAOH,EAAAG,O,wCAGzDT,EAAAA,EAAAA,GAEM,MAFNU,EAEM,EADJV,EAAAA,EAAAA,GAAwC,OAAnCH,MAAM,O,aAAOc,EAAAA,EAAAA,IAAQL,EAAWC,MAALK,O,aAGlCZ,EAAAA,EAAAA,GAIM,MAJNa,EAIM,CADoB,MAAhBC,EAAAC,eAAY,WAFpBjB,EAAAA,EAAAA,IAEgC,Q,MAF1BD,MAAM,Q,aACVc,EAAAA,EAAAA,IAAQG,EAAmBC,aAAJ,M,wDAWjC,GACEH,KAAM,cACNI,WAAY,CAACC,WAAUA,EAAAA,YACvBC,OAAQ,CAACC,EAAAA,YAETC,SAAU,CACRL,YAAAA,GACE,GAAyB,MAArBM,KAAKd,OAAOA,MACd,OAAO,KAET,MAAMe,EAAMD,KAAKd,MAAMe,KAAO,EACxBC,EAAMF,KAAKd,MAAMgB,KAAO,IAC9B,OAAS,IAAMF,KAAKd,MAAMA,OAAUgB,EAAMD,IAAME,QAAQ,EAC1D,I,UC9BJ,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/LinkQuality.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Entities/LinkQuality.vue?19d2"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"entity link-quality-container\">\n <div class=\"head\">\n <div class=\"icon\">\n <EntityIcon :entity=\"value\" :loading=\"loading\" :error=\"error\" />\n </div>\n\n <div class=\"label\">\n <div class=\"name\" v-text=\"value.name\" />\n </div>\n\n <div class=\"value-container\">\n <span class=\"value\"\n v-text=\"valuePercent + '%'\"\n v-if=\"valuePercent != null\" />\n </div>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport EntityMixin from \"./EntityMixin\"\nimport EntityIcon from \"./EntityIcon\"\n\nexport default {\n name: 'LinkQuality',\n components: {EntityIcon},\n mixins: [EntityMixin],\n\n computed: {\n valuePercent() {\n if (this.value?.value == null)\n return null\n\n const min = this.value.min || 0\n const max = this.value.max || 100\n return ((100 * this.value.value) / (max - min)).toFixed(0)\n },\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"common\";\n</style>\n","import { render } from \"./LinkQuality.vue?vue&type=template&id=66f207d9&scoped=true\"\nimport script from \"./LinkQuality.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./LinkQuality.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./LinkQuality.vue?vue&type=style&index=0&id=66f207d9&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-66f207d9\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","_hoisted_3","_createVNode","_component_EntityIcon","entity","_ctx","value","loading","error","_hoisted_4","_toDisplayString","name","_hoisted_6","$options","valuePercent","components","EntityIcon","mixins","EntityMixin","computed","this","min","max","toFixed","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3732],{3732:function(t,a,e){e.r(a),e.d(a,{default:function(){return d}});var n=e(6252);function l(t,a,e,l,i,s){const u=(0,n.up)("Panel");return(0,n.wg)(),(0,n.j4)(u,{"plugin-name":"tts"})}var i=e(5169),s={name:"Tts",components:{Panel:i.Z}},u=e(3744);const r=(0,u.Z)(s,[["render",l]]);var d=r},5169:function(t,a,e){e.d(a,{Z:function(){return y}});var n=e(6252),l=e(9963);const i=t=>((0,n.dD)("data-v-a248454a"),t=t(),(0,n.Cn)(),t),s={class:"tts-container"},u={class:"field text-container"},r=["disabled"],d={class:"field lang-container"},c=["disabled"],o={class:"field buttons"},p=["disabled"],g=i((()=>(0,n._)("i",{class:"fa fa-volume-up"},null,-1))),f=[g];function v(t,a,e,i,g,v){return(0,n.wg)(),(0,n.iD)("div",s,[(0,n._)("form",{onSubmit:a[0]||(a[0]=(0,l.iM)(((...t)=>v.talk&&v.talk(...t)),["prevent"]))},[(0,n._)("div",u,[(0,n._)("label",null,[(0,n._)("input",{type:"text",name:"text",placeholder:"Text to say",disabled:g.talking},null,8,r)])]),(0,n._)("div",d,[(0,n._)("label",null,[(0,n._)("input",{type:"text",name:"language",placeholder:"Language code",disabled:g.talking},null,8,c)])]),(0,n._)("div",o,[(0,n._)("button",{type:"submit",disabled:g.talking},f,8,p)])],32)])}var m=e(8637),b={name:"Panel",mixins:[m.Z],props:{pluginName:{type:String,required:!0}},data(){return{talking:!1}},methods:{async talk(t){const a=[...t.target.querySelectorAll("input")].reduce(((t,a)=>(a.value.length&&(t[a.name]=a.value),t)),{});this.talking=!0;try{await this.request(`${this.pluginName}.say`,a)}finally{this.talking=!1}}}},h=e(3744);const k=(0,h.Z)(b,[["render",v],["__scopeId","data-v-a248454a"]]);var y=k}}]);
//# sourceMappingURL=3732.2e772785.js.map
//# sourceMappingURL=3732.1441dee0.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[3835],{7514:function(e,t,n){n.d(t,{Z:function(){return h}});var i=n(6252),a=n(3577),l=n(9963);const o=e=>((0,i.dD)("data-v-eff375b6"),e=e(),(0,i.Cn)(),e),s=["checked","id"],c=o((()=>(0,i._)("div",{class:"switch"},[(0,i._)("div",{class:"dot"})],-1))),d={class:"label"};function u(e,t,n,o,u,r){return(0,i.wg)(),(0,i.iD)("div",{class:(0,a.C_)(["power-switch",{disabled:n.disabled}]),onClick:t[0]||(t[0]=(0,l.iM)(((...e)=>r.onInput&&r.onInput(...e)),["stop"]))},[(0,i._)("input",{type:"checkbox",checked:n.value,id:n.id},null,8,s),(0,i._)("label",null,[c,(0,i._)("span",d,[(0,i.WI)(e.$slots,"default",{},void 0,!0)])])],2)}var r={name:"ToggleSwitch",emits:["input"],props:{id:{type:String},value:{type:Boolean,default:!1},disabled:{type:Boolean,default:!1}},methods:{onInput(e){if(this.disabled)return!1;this.$emit("input",e)}}},v=n(3744);const p=(0,v.Z)(r,[["render",u],["__scopeId","data-v-eff375b6"]]);var h=p},3835:function(e,t,n){n.r(t),n.d(t,{default:function(){return b}});var i=n(6252),a=n(3577),l=n(9963);const o={class:"entity device-container"},s={class:"head"},c={class:"icon"},d={class:"label"},u=["textContent"];function r(e,t,n,r,v,p){const h=(0,i.up)("EntityIcon"),f=(0,i.up)("ToggleSwitch");return(0,i.wg)(),(0,i.iD)("div",o,[(0,i._)("div",s,[(0,i._)("div",c,[(0,i.Wm)(h,{entity:e.value,loading:e.loading,error:e.error},null,8,["entity","loading","error"])]),(0,i._)("div",d,[(0,i._)("div",{class:"name",textContent:(0,a.zw)(e.value.name)},null,8,u)]),(0,i._)("div",{class:(0,a.C_)(["value-container",{"with-children":e.value?.children_ids?.length}])},[(0,i.Wm)(f,{value:e.value.connected,disabled:e.loading,onInput:p.connect,onClick:t[0]||(t[0]=(0,l.iM)((()=>{}),["stop"]))},null,8,["value","disabled","onInput"])],2)])])}var v=n(847),p=n(4967),h=n(7514),f={name:"BluetoothDevice",components:{EntityIcon:p["default"],ToggleSwitch:h.Z},mixins:[v["default"]],methods:{async connect(e){e.stopPropagation(),this.$emit("loading",!0);const t="bluetooth."+(this.value.connected?"disconnect":"connect");try{await this.request(t,{device:this.value.address})}finally{this.$emit("loading",!1)}}}},g=n(3744);const _=(0,g.Z)(f,[["render",r],["__scopeId","data-v-6aff1eff"]]);var b=_}}]);
//# sourceMappingURL=3835.47716398.js.map
//# sourceMappingURL=3835.878348e2.js.map

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[4221],{4221:function(n,t,c){c.r(t),c.d(t,{default:function(){return p}});var e=c(6252);const u=n=>((0,e.dD)("data-v-7c29571d"),n=n(),(0,e.Cn)(),n),o={class:"row plugin execute-container"},a=u((()=>(0,e._)("h1",null,"Execute Action",-1)));function r(n,t,c,u,r,i){const s=(0,e.up)("ActionEditor");return(0,e.wg)(),(0,e.iD)("div",o,[(0,e._)("main",null,[a,(0,e.Wm)(s)])])}var i=c(1807),s={components:{ActionEditor:i.Z}},d=c(3744);const l=(0,d.Z)(s,[["render",r],["__scopeId","data-v-7c29571d"]]);var p=l}}]);
//# sourceMappingURL=4221.bc7a9515.js.map
//# sourceMappingURL=4221.40913421.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/4221.bc7a9515.js","mappings":"4OACOA,MAAM,gC,UAGPC,EAAAA,EAAAA,GAAuB,UAAnB,kBAAc,K,2EAHtBC,EAAAA,EAAAA,IAMM,MANNC,EAMM,EAJJF,EAAAA,EAAAA,GAGO,aAFLG,GACAC,EAAAA,EAAAA,IAAgBC,M,eAQtB,GACEC,WAAY,CACVC,aAAYA,EAAAA,I,UCRhB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Execute/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Execute/Index.vue?99e5"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"row plugin execute-container\">\n <!-- Action executor container -->\n <main>\n <h1>Execute Action</h1>\n <ActionEditor />\n </main>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport ActionEditor from '@/components/Action/ActionEditor'\n\nexport default {\n components: {\n ActionEditor,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"@/components/Action/common\";\n\n.execute-container {\n width: 100%;\n height: 100%;\n color: $default-fg-2;\n font-weight: 400;\n border-radius: 0 0 1em 1em;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align-items: center;\n\n main {\n width: 100%;\n max-width: 1000px;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n box-shadow: $section-shadow;\n\n @include from($desktop) {\n margin: 1em;\n border-radius: 1em 1em 0 0;\n }\n\n :deep(.action-editor-container) {\n .action-editor {\n height: 100%;\n }\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=7c29571d&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=7c29571d&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-7c29571d\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_createElementBlock","_hoisted_1","_hoisted_2","_createVNode","_component_ActionEditor","components","ActionEditor","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/4221.40913421.js","mappings":"4OACOA,MAAM,gC,UAGPC,EAAAA,EAAAA,GAAuB,UAAnB,kBAAc,K,2EAHtBC,EAAAA,EAAAA,IAMM,MANNC,EAMM,EAJJF,EAAAA,EAAAA,GAGO,aAFLG,GACAC,EAAAA,EAAAA,IAAgBC,M,eAQtB,GACEC,WAAY,CACVC,aAAYA,EAAAA,I,UCRhB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/Execute/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/Execute/Index.vue?99e5"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"row plugin execute-container\">\n <!-- Action executor container -->\n <main>\n <h1>Execute Action</h1>\n <ActionEditor />\n </main>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport ActionEditor from '@/components/Action/ActionEditor'\n\nexport default {\n components: {\n ActionEditor,\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n@import \"@/components/Action/common\";\n\n.execute-container {\n width: 100%;\n height: 100%;\n color: $default-fg-2;\n font-weight: 400;\n border-radius: 0 0 1em 1em;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align-items: center;\n\n main {\n width: 100%;\n max-width: 1000px;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n box-shadow: $section-shadow;\n\n @include from($desktop) {\n margin: 1em;\n border-radius: 1em 1em 0 0;\n }\n\n :deep(.action-editor-container) {\n .action-editor {\n height: 100%;\n }\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=7c29571d&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=7c29571d&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-7c29571d\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementVNode","_createElementBlock","_hoisted_1","_hoisted_2","_createVNode","_component_ActionEditor","components","ActionEditor","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[446],{446:function(e,t,i){i.r(t),i.d(t,{default:function(){return b}});var s=i(6252),n=i(3577);const a={class:"camera component-row"},r={class:"feed-container",ref:"container"},c=["textContent"],l=["src"],o={key:2},u=["src"],p={class:"controls"},d={key:0,class:"fa fa-play"},g={key:1,class:"fa fa-pause"};function f(e,t,i,f,v,m){return(0,s.wg)(),(0,s.iD)("div",a,[(0,s._)("div",r,[v.visible?(0,s.kq)("",!0):((0,s.wg)(),(0,s.iD)("div",{key:0,class:"no-content",textContent:(0,n.zw)(i.name)},null,8,c)),v.visible&&"image"===i.type?((0,s.wg)(),(0,s.iD)("img",{key:1,alt:"Camera feed",src:m.imgUrl},null,8,l)):v.visible&&"video"===i.type?((0,s.wg)(),(0,s.iD)("video",o,[(0,s._)("source",{src:i.src},null,8,u)])):(0,s.kq)("",!0)],512),(0,s._)("div",p,[(0,s._)("button",{class:"toggle-btn",onClick:t[0]||(t[0]=e=>v.visible=!v.visible)},[v.visible?((0,s.wg)(),(0,s.iD)("i",g)):((0,s.wg)(),(0,s.iD)("i",d))])])])}var v=i(8637),m={name:"Camera",mixins:[v.Z],props:{src:{type:String,required:!0},type:{type:String,default:"image"},name:{type:String}},computed:{imgUrl(){if("image"===this.type)return this.src+(this.src.indexOf("?")>0?"&":"?")+"_t="+(new Date).getTime().toString()}},data(){return{visible:!1}}},y=i(3744);const k=(0,y.Z)(m,[["render",f],["__scopeId","data-v-0fad5251"]]);var b=k}}]);
//# sourceMappingURL=446.b541fb3f.js.map
//# sourceMappingURL=446.62c50207.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/446.b541fb3f.js","mappings":"8LACOA,MAAM,wB,GACJA,MAAM,iBAAiBC,IAAI,a,mDAQ3BD,MAAM,Y,SAEJA,MAAM,c,SACNA,MAAM,e,0CAZfE,EAAAA,EAAAA,IAeM,MAfNC,EAeM,EAdJC,EAAAA,EAAAA,GAMM,MANNC,EAMM,CALyCC,EAAAC,S,iBAAO,WAApDL,EAAAA,EAAAA,IAAwD,O,MAAnDF,MAAM,a,aAAaQ,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAKC,O,WACMJ,EAAAC,SAAoB,UAATE,EAAAE,OAAI,WAA1DT,EAAAA,EAAAA,IAAwE,O,MAAnEU,IAAI,cAAeC,IAAKC,EAAAC,Q,WACXT,EAAAC,SAAoB,UAATE,EAAAE,OAAI,WAAjCT,EAAAA,EAAAA,IAEQ,QAAAc,EAAA,EADNZ,EAAAA,EAAAA,GAAmB,UAAVS,IAAKJ,EAAAI,KAAG,OAAAI,OAAA,sBAIrBb,EAAAA,EAAAA,GAKM,MALNc,EAKM,EAJJd,EAAAA,EAAAA,GAGS,UAHDJ,MAAM,aAAcmB,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEf,EAAAC,SAAWD,EAAAC,U,CACfD,EAAAC,UAAW,WACxCL,EAAAA,EAAAA,IAAgC,IAAhCoB,MADoC,WAApCpB,EAAAA,EAAAA,IAAwC,IAAxCqB,S,eAaR,GACEb,KAAM,SACNc,OAAQ,CAACC,EAAAA,GACTC,MAAO,CAKLb,IAAK,CACHF,KAAMgB,OACNC,UAAU,GAMZjB,KAAM,CACJA,KAAMgB,OACNE,QAAS,SAMXnB,KAAM,CACJC,KAAMgB,SAIVG,SAAU,CACRf,MAAAA,GACE,GAAkB,UAAdgB,KAAKpB,KAGT,OAAOoB,KAAKlB,KAAOkB,KAAKlB,IAAImB,QAAQ,KAAO,EAAI,IAAM,KAAO,OAAS,IAAIC,MAAOC,UAAUC,UAC5F,GAGFC,IAAAA,GACE,MAAO,CACL7B,SAAS,EAEb,G,UC5DF,MAAM8B,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/widgets/Camera/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/widgets/Camera/Index.vue?8b49"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"camera component-row\">\n <div class=\"feed-container\" ref=\"container\">\n <div class=\"no-content\" v-text=\"name\" v-if=\"!visible\" />\n <img alt=\"Camera feed\" :src=\"imgUrl\" v-if=\"visible && type === 'image'\">\n <video v-else-if=\"visible && type === 'video'\">\n <source :src=\"src\">\n </video>\n </div>\n\n <div class=\"controls\">\n <button class=\"toggle-btn\" @click=\"visible = !visible\">\n <i class=\"fa fa-play\" v-if=\"!visible\" />\n <i class=\"fa fa-pause\" v-else />\n </button>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\n/**\n * This component can be used to view a feed from a camera.\n */\nexport default {\n name: \"Camera\",\n mixins: [Utils],\n props: {\n /**\n * Camera feed URL.\n * For instance, in the case of a PiCamera feed: http://host:8008/camera/pi/video.mjpeg\n */\n src: {\n type: String,\n required: true,\n },\n\n /**\n * Camera feed type - it can be \"image\" (usually in case of MJPEG feeds) or \"video\".\n */\n type: {\n type: String,\n default: \"image\",\n },\n\n /**\n * Camera feed name.\n */\n name: {\n type: String,\n },\n },\n\n computed: {\n imgUrl() {\n if (this.type !== 'image')\n return\n\n return this.src + (this.src.indexOf('?') > 0 ? '&' : '?') + '_t=' + (new Date().getTime().toString())\n },\n },\n\n data() {\n return {\n visible: false,\n }\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.camera {\n width: calc(100% + 2em);\n height: calc(100% + 2em);\n position: relative;\n background: black;\n color: #888;\n margin: -1em;\n\n .feed-container {\n width: 100%;\n height: calc(100% - 3em);\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n }\n\n .controls {\n width: 100%;\n height: 3em;\n position: absolute;\n bottom: 0;\n\n button {\n background: none;\n border: none;\n color: #888;\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=0fad5251&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=0fad5251&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-0fad5251\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","ref","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","$data","visible","_toDisplayString","$props","name","type","alt","src","$options","imgUrl","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_7","onClick","_cache","$event","_hoisted_9","_hoisted_8","mixins","Utils","props","String","required","default","computed","this","indexOf","Date","getTime","toString","data","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/446.62c50207.js","mappings":"8LACOA,MAAM,wB,GACJA,MAAM,iBAAiBC,IAAI,a,mDAQ3BD,MAAM,Y,SAEJA,MAAM,c,SACNA,MAAM,e,0CAZfE,EAAAA,EAAAA,IAeM,MAfNC,EAeM,EAdJC,EAAAA,EAAAA,GAMM,MANNC,EAMM,CALyCC,EAAAC,S,iBAAO,WAApDL,EAAAA,EAAAA,IAAwD,O,MAAnDF,MAAM,a,aAAaQ,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAKC,O,WACMJ,EAAAC,SAAoB,UAATE,EAAAE,OAAI,WAA1DT,EAAAA,EAAAA,IAAwE,O,MAAnEU,IAAI,cAAeC,IAAKC,EAAAC,Q,WACXT,EAAAC,SAAoB,UAATE,EAAAE,OAAI,WAAjCT,EAAAA,EAAAA,IAEQ,QAAAc,EAAA,EADNZ,EAAAA,EAAAA,GAAmB,UAAVS,IAAKJ,EAAAI,KAAG,OAAAI,OAAA,sBAIrBb,EAAAA,EAAAA,GAKM,MALNc,EAKM,EAJJd,EAAAA,EAAAA,GAGS,UAHDJ,MAAM,aAAcmB,QAAKC,EAAA,KAAAA,EAAA,GAAAC,GAAEf,EAAAC,SAAWD,EAAAC,U,CACfD,EAAAC,UAAW,WACxCL,EAAAA,EAAAA,IAAgC,IAAhCoB,MADoC,WAApCpB,EAAAA,EAAAA,IAAwC,IAAxCqB,S,eAaR,GACEb,KAAM,SACNc,OAAQ,CAACC,EAAAA,GACTC,MAAO,CAKLb,IAAK,CACHF,KAAMgB,OACNC,UAAU,GAMZjB,KAAM,CACJA,KAAMgB,OACNE,QAAS,SAMXnB,KAAM,CACJC,KAAMgB,SAIVG,SAAU,CACRf,MAAAA,GACE,GAAkB,UAAdgB,KAAKpB,KAGT,OAAOoB,KAAKlB,KAAOkB,KAAKlB,IAAImB,QAAQ,KAAO,EAAI,IAAM,KAAO,OAAS,IAAIC,MAAOC,UAAUC,UAC5F,GAGFC,IAAAA,GACE,MAAO,CACL7B,SAAS,EAEb,G,UC5DF,MAAM8B,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/widgets/Camera/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/widgets/Camera/Index.vue?8b49"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"camera component-row\">\n <div class=\"feed-container\" ref=\"container\">\n <div class=\"no-content\" v-text=\"name\" v-if=\"!visible\" />\n <img alt=\"Camera feed\" :src=\"imgUrl\" v-if=\"visible && type === 'image'\">\n <video v-else-if=\"visible && type === 'video'\">\n <source :src=\"src\">\n </video>\n </div>\n\n <div class=\"controls\">\n <button class=\"toggle-btn\" @click=\"visible = !visible\">\n <i class=\"fa fa-play\" v-if=\"!visible\" />\n <i class=\"fa fa-pause\" v-else />\n </button>\n </div>\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\n/**\n * This component can be used to view a feed from a camera.\n */\nexport default {\n name: \"Camera\",\n mixins: [Utils],\n props: {\n /**\n * Camera feed URL.\n * For instance, in the case of a PiCamera feed: http://host:8008/camera/pi/video.mjpeg\n */\n src: {\n type: String,\n required: true,\n },\n\n /**\n * Camera feed type - it can be \"image\" (usually in case of MJPEG feeds) or \"video\".\n */\n type: {\n type: String,\n default: \"image\",\n },\n\n /**\n * Camera feed name.\n */\n name: {\n type: String,\n },\n },\n\n computed: {\n imgUrl() {\n if (this.type !== 'image')\n return\n\n return this.src + (this.src.indexOf('?') > 0 ? '&' : '?') + '_t=' + (new Date().getTime().toString())\n },\n },\n\n data() {\n return {\n visible: false,\n }\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.camera {\n width: calc(100% + 2em);\n height: calc(100% + 2em);\n position: relative;\n background: black;\n color: #888;\n margin: -1em;\n\n .feed-container {\n width: 100%;\n height: calc(100% - 3em);\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n }\n\n .controls {\n width: 100%;\n height: 3em;\n position: absolute;\n bottom: 0;\n\n button {\n background: none;\n border: none;\n color: #888;\n }\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=0fad5251&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=0fad5251&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-0fad5251\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","ref","_createElementBlock","_hoisted_1","_createElementVNode","_hoisted_2","$data","visible","_toDisplayString","$props","name","type","alt","src","$options","imgUrl","_hoisted_5","_hoisted_6","_hoisted_7","onClick","_cache","$event","_hoisted_9","_hoisted_8","mixins","Utils","props","String","required","default","computed","this","indexOf","Date","getTime","toString","data","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[4619],{4619:function(e,t,s){s.r(t),s.d(t,{default:function(){return l}});var n=s(6252),o=s(3577);const a={class:"date-time"},r=["textContent"],i=["textContent"];function h(e,t,s,h,u,w){return(0,n.wg)(),(0,n.iD)("div",a,[w._showDate?((0,n.wg)(),(0,n.iD)("div",{key:0,class:"date",textContent:(0,o.zw)(e.formatDate(e.now))},null,8,r)):(0,n.kq)("",!0),w._showTime?((0,n.wg)(),(0,n.iD)("div",{key:1,class:"time",textContent:(0,o.zw)(e.formatTime(e.now,w._showSeconds))},null,8,i)):(0,n.kq)("",!0)])}var u=s(8637),w={name:"DateTime",mixins:[u.Z],props:{showDate:{required:!1,default:!0},showTime:{required:!1,default:!0},showSeconds:{required:!1,default:!0}},computed:{_showTime(){return this.parseBoolean(this.showTime)},_showDate(){return this.parseBoolean(this.showDate)},_showSeconds(){return this.parseBoolean(this.showSeconds)}},data:function(){return{now:new Date}},methods:{refreshTime(){this.now=new Date}},mounted:function(){this.refreshTime(),setInterval(this.refreshTime,1e3)}},d=s(3744);const c=(0,d.Z)(w,[["render",h],["__scopeId","data-v-ca42eb9c"]]);var l=c}}]);
//# sourceMappingURL=4619.7cdc3156.js.map
//# sourceMappingURL=4619.354631e5.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/4619.7cdc3156.js","mappings":"gMACOA,MAAM,a,8EAAXC,EAAAA,EAAAA,IAGM,MAHNC,EAGM,CAF6CC,EAAAC,YAAS,WAA1DH,EAAAA,EAAAA,IAA8D,O,MAAzDD,MAAM,O,aAAOK,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAgBC,WAALD,EAAAE,O,2BAC0BL,EAAAM,YAAS,WAAxER,EAAAA,EAAAA,IAA4E,O,MAAvED,MAAM,O,aAAOK,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAA8BI,WAAnBJ,EAAAE,IAAKL,EAAAQ,gB,2CAQ9C,GACEC,KAAM,WACNC,OAAQ,CAACC,EAAAA,GACTC,MAAO,CAELC,SAAU,CACRC,UAAU,EACVC,SAAS,GAIXC,SAAU,CACRF,UAAU,EACVC,SAAS,GAIXE,YAAa,CACXH,UAAU,EACVC,SAAS,IAIbG,SAAU,CACRZ,SAAAA,GACE,OAAOa,KAAKC,aAAaD,KAAKH,SAChC,EAEAf,SAAAA,GACE,OAAOkB,KAAKC,aAAaD,KAAKN,SAChC,EAEAL,YAAAA,GACE,OAAOW,KAAKC,aAAaD,KAAKF,YAChC,GAGFI,KAAM,WACJ,MAAO,CACLhB,IAAK,IAAIiB,KAEb,EAEAC,QAAS,CACPC,WAAAA,GACEL,KAAKd,IAAM,IAAIiB,IACjB,GAGFG,QAAS,WACPN,KAAKK,cACLE,YAAYP,KAAKK,YAAa,IAChC,G,UCxDF,MAAMG,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/widgets/DateTime/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/widgets/DateTime/Index.vue?dfd6"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"date-time\">\n <div class=\"date\" v-text=\"formatDate(now)\" v-if=\"_showDate\" />\n <div class=\"time\" v-text=\"formatTime(now, _showSeconds)\" v-if=\"_showTime\" />\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\n// Widget to show date and time\nexport default {\n name: 'DateTime',\n mixins: [Utils],\n props: {\n // If false then don't display the date.\n showDate: {\n required: false,\n default: true,\n },\n\n // If false then don't display the time.\n showTime: {\n required: false,\n default: true,\n },\n\n // If false then don't display the seconds.\n showSeconds: {\n required: false,\n default: true,\n },\n },\n\n computed: {\n _showTime() {\n return this.parseBoolean(this.showTime)\n },\n\n _showDate() {\n return this.parseBoolean(this.showDate)\n },\n\n _showSeconds() {\n return this.parseBoolean(this.showSeconds)\n },\n },\n\n data: function() {\n return {\n now: new Date(),\n };\n },\n\n methods: {\n refreshTime() {\n this.now = new Date()\n },\n },\n\n mounted: function() {\n this.refreshTime()\n setInterval(this.refreshTime, 1000)\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.date-time {\n .date {\n font-size: 1.3em;\n }\n\n .time {\n font-size: 2em;\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=ca42eb9c&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=ca42eb9c&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-ca42eb9c\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","$options","_showDate","_toDisplayString","_ctx","formatDate","now","_showTime","formatTime","_showSeconds","name","mixins","Utils","props","showDate","required","default","showTime","showSeconds","computed","this","parseBoolean","data","Date","methods","refreshTime","mounted","setInterval","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/4619.354631e5.js","mappings":"gMACOA,MAAM,a,8EAAXC,EAAAA,EAAAA,IAGM,MAHNC,EAGM,CAF6CC,EAAAC,YAAS,WAA1DH,EAAAA,EAAAA,IAA8D,O,MAAzDD,MAAM,O,aAAOK,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAAgBC,WAALD,EAAAE,O,2BAC0BL,EAAAM,YAAS,WAAxER,EAAAA,EAAAA,IAA4E,O,MAAvED,MAAM,O,aAAOK,EAAAA,EAAAA,IAAQC,EAA8BI,WAAnBJ,EAAAE,IAAKL,EAAAQ,gB,2CAQ9C,GACEC,KAAM,WACNC,OAAQ,CAACC,EAAAA,GACTC,MAAO,CAELC,SAAU,CACRC,UAAU,EACVC,SAAS,GAIXC,SAAU,CACRF,UAAU,EACVC,SAAS,GAIXE,YAAa,CACXH,UAAU,EACVC,SAAS,IAIbG,SAAU,CACRZ,SAAAA,GACE,OAAOa,KAAKC,aAAaD,KAAKH,SAChC,EAEAf,SAAAA,GACE,OAAOkB,KAAKC,aAAaD,KAAKN,SAChC,EAEAL,YAAAA,GACE,OAAOW,KAAKC,aAAaD,KAAKF,YAChC,GAGFI,KAAM,WACJ,MAAO,CACLhB,IAAK,IAAIiB,KAEb,EAEAC,QAAS,CACPC,WAAAA,GACEL,KAAKd,IAAM,IAAIiB,IACjB,GAGFG,QAAS,WACPN,KAAKK,cACLE,YAAYP,KAAKK,YAAa,IAChC,G,UCxDF,MAAMG,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,GAAQ,CAAC,YAAY,qBAEzF,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/widgets/DateTime/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/widgets/DateTime/Index.vue?dfd6"],"sourcesContent":["<template>\n <div class=\"date-time\">\n <div class=\"date\" v-text=\"formatDate(now)\" v-if=\"_showDate\" />\n <div class=\"time\" v-text=\"formatTime(now, _showSeconds)\" v-if=\"_showTime\" />\n </div>\n</template>\n\n<script>\nimport Utils from \"@/Utils\";\n\n// Widget to show date and time\nexport default {\n name: 'DateTime',\n mixins: [Utils],\n props: {\n // If false then don't display the date.\n showDate: {\n required: false,\n default: true,\n },\n\n // If false then don't display the time.\n showTime: {\n required: false,\n default: true,\n },\n\n // If false then don't display the seconds.\n showSeconds: {\n required: false,\n default: true,\n },\n },\n\n computed: {\n _showTime() {\n return this.parseBoolean(this.showTime)\n },\n\n _showDate() {\n return this.parseBoolean(this.showDate)\n },\n\n _showSeconds() {\n return this.parseBoolean(this.showSeconds)\n },\n },\n\n data: function() {\n return {\n now: new Date(),\n };\n },\n\n methods: {\n refreshTime() {\n this.now = new Date()\n },\n },\n\n mounted: function() {\n this.refreshTime()\n setInterval(this.refreshTime, 1000)\n },\n}\n</script>\n\n<style lang=\"scss\" scoped>\n.date-time {\n .date {\n font-size: 1.3em;\n }\n\n .time {\n font-size: 2em;\n }\n}\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=ca42eb9c&scoped=true\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport \"./Index.vue?vue&type=style&index=0&id=ca42eb9c&lang=scss&scoped=true\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render],['__scopeId',\"data-v-ca42eb9c\"]])\n\nexport default __exports__"],"names":["class","_createElementBlock","_hoisted_1","$options","_showDate","_toDisplayString","_ctx","formatDate","now","_showTime","formatTime","_showSeconds","name","mixins","Utils","props","showDate","required","default","showTime","showSeconds","computed","this","parseBoolean","data","Date","methods","refreshTime","mounted","setInterval","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
"use strict";(self["webpackChunkplatypush"]=self["webpackChunkplatypush"]||[]).push([[4765],{4765:function(e,n,a){a.r(n),a.d(n,{default:function(){return i}});var u=a(6252);function t(e,n,a,t,p,r){const s=(0,u.up)("Media");return(0,u.wg)(),(0,u.j4)(s,{"plugin-name":"media.mpv"})}var p=a(1256),r={name:"MediaMpv",components:{Media:p["default"]}},s=a(3744);const c=(0,s.Z)(r,[["render",t]]);var i=c}}]);
//# sourceMappingURL=4765.d64e1cb5.js.map
//# sourceMappingURL=4765.73f378be.js.map

View File

@ -1 +1 @@
{"version":3,"file":"static/js/4765.d64e1cb5.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAiCC,EAAA,CAA1B,cAAY,a,eAMrB,GACEC,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMpv/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMpv/Index.vue?4cb2"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.mpv\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaMpv\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=52effd7c\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}
{"version":3,"file":"static/js/4765.73f378be.js","mappings":"iPACEA,EAAAA,EAAAA,IAAiCC,EAAA,CAA1B,cAAY,a,eAMrB,GACEC,KAAM,WACNC,WAAY,CAACC,MAAKA,EAAAA,a,UCJpB,MAAMC,GAA2B,OAAgB,EAAQ,CAAC,CAAC,SAASC,KAEpE,O","sources":["webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMpv/Index.vue","webpack://platypush/./src/components/panels/MediaMpv/Index.vue?4cb2"],"sourcesContent":["<template>\n <Media plugin-name=\"media.mpv\" />\n</template>\n\n<script>\nimport Media from '@/components/panels/Media/Index'\n\nexport default {\n name: \"MediaMpv\",\n components: {Media},\n}\n</script>\n\n<style scoped>\n\n</style>\n","import { render } from \"./Index.vue?vue&type=template&id=52effd7c\"\nimport script from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\nexport * from \"./Index.vue?vue&type=script&lang=js\"\n\nimport exportComponent from \"../../../../node_modules/vue-loader/dist/exportHelper.js\"\nconst __exports__ = /*#__PURE__*/exportComponent(script, [['render',render]])\n\nexport default __exports__"],"names":["_createBlock","_component_Media","name","components","Media","__exports__","render"],"sourceRoot":""}

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long